Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

20 Απριλίου 2021

                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

                                                                                      

 

    Άρτα  20/04/2020

  Αριθμ. πρωτ.: 7728/2021

 ΑΔΑ: ΨΓΦΑΩΨΑ- Ε2Ε                                                                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ      

                                                       

                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                     

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

 

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, μίας (1) θέση περιπτέρου μετά του κουβουκλίου που βρίσκεται (γωνία) επί της οδού Λέων Σπαή & παράδρομο περιφερειακής οδού στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα ‘’ΔΙΩΝΗ’’ του Εκθεσιακού Κέντρου «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ» , στις 6 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα… ως εξής:

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ                                                                                                                                         Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ                          Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης) του περιπτέρου ορίζεται το ποσό των 250,00€/μηνιαίως      

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη αρ. πρωτ. 7697/19-4-2021 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), δηλαδή εγγυητική ποσού 300,00€.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και  θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                                                                                                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ δημοπρ περιπτ ΛΕΩΝ ΣΠΑΗ Αρτα