Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου:Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας εντός των οικισμών του Δήμου Αρταίων

27 Ιουλίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

ΑΡΤΑ 24/07/2020

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  16260/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020

 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1«Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά : ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανόμενης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας εντός των οικισμών του Δήμου Αρταίων»

Ο Δικαιούχος Δήμος Αρταίων διακηρύττει ότι την 27 του μηνός  Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών)  ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θα διεξαχθεί με Ανοιχτή Δημοπρασία για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου  σύμφωνα με τις διατάξεις του        Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την πράξη με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας εντός των οικισμών του Δήμου Αρταίων».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0011381853 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας εντός των οικισμών του Δήμου Αρταίων».

Το έργο «Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας εντός των οικισμών του Δήμου Αρταίων» συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό  467.720,05 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου «Βελτίωση Υποδομών Οδοποιίας εντός των οικισμών του Δήμου Αρταίων», με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 9/2020 μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων, ανέρχεται στο ποσό των 467.741,94  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 580.000,00  ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’ της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων στην διεύθυνση https://www.arta.gr/prokirikseis/.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ) υπόδειγμα τύπου Παράρτημα Β΄.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ τάξης 1ΗΣ  και άνω  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 9.355,00 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Αρταίων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μηνών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά».

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι δεκαοχτώ (18) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014– 2020 προσέγγισηCLLDLEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Δήμο Αρταίων, αρμόδιος υπάλληλος Σιώζου Αικατερίνη (τηλ.:2681362235 Φαξ:2681362254 ) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων (τηλ.:2681362205 Φαξ:…2681362254), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

…Άρτα…, 24/07/2020.

Ο  Δήμαρχος Αρταίων

 

Χρήστος Τσιρογιάννης

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ