Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

06 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ανδρέα Παπανδρέου 5
452 21 Ιωάννινα
Ιωάννινα 30 Αυγούστου 2021
Πληροφορίες: Μιχαήλ Μπόττης

Τηλέφωνο: 26510/33333
E-mail: asdsa.epirus@gmail.com

Αριθ. Πρωτ.764

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α συστήματος 182924)

Ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΔΣΑ) Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας», προϋπολογισμού 256.000,00 € με τον Φ.Π.Α., με CPV 45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων και κωδικό NUTS EL541. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016. Το έργο συντίθεται στις κατηγορίες εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 42.915,83€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 45.900,66€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 116.908,58€ (εργασίες, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα).
Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/9/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/9/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο θα «φορτωθεί» από το συνημμένο αρχείο XML που παρέχουμε (ως επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου ΤΕΥΔ). Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ.1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 117384/26.10.2017 (ΦΕΚ 3821/31.10.2017 τεύχος Β).
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, επί ποινή απόρριψης, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης των συμμετεχόντων για την προσφορά είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι προσφορές θα συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σελ.2 από 3
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως 17-9-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 20-9-2021.
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στα έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,
3. – ενώσεις οικονομικών φορέων για έργα κατηγορίας οδοποιίας, υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν με συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 4.129,03 € (τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι εννιά ευρώ και τρία λεπτά) και δεν γίνεται δεκτή αν έχει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών και (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΑΣΔΣΑ ΔΕ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 30-7326-009 και με τίτλο: «Κατασκευή έργου ΣΜΑ Πρέβεζας» για το ποσό των 256.000,00 (με ΦΠΑ). Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ του ΑΣΔΣΑ ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου.

O Πρόεδρος
Νικόλαος Καλαντζής

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ