Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την ανάθεση του έργου: “Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων”

30 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  Άρτα         :  30/12/ 2019

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αρ. Πρωτ. : 29910/2019

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

            O Δήμαρχος Δήμου Αρταίων προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διανοίξεις εσοχών σε πεζοδρόμια για τοποθέτηση κάδων» με προϋπολογισμό 9.570,00 € (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α). Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ (Κ.Α. 20-7323.001). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, της παρ. 1 του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Αρταίων.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπ.Υ.ΜΕ., εφόσον ανήκουν στην Α1  τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β.         Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ.         Προερχόμενες από τα ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ.         Γίνονται δεκτές Επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Π.Δ. 472/85, 60 του Π.Δ. 609/85 και την αρ. Δ15/ΟΙΚ/1056/20.01.2006 (ΦΕΚ 102/31.01.2006 τεύχος Β’) Απόφαση του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Ενώσεις οικονομικών φορέων ήτοι:

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 76 του Ν.4412/2016 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής  δεν απαιτείται. Οι προσφορές που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους προσφέροντες για διάστημα έξι (6) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από  τα γραφεία του Δήμου Αρταίων, αρμόδιος υπάλληλος: Σιώζου Αικατερίνη τηλ. 2681362235 και συμβατικά τεύχη – έντυπο οικονομικής προσφοράς από την ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.arta.gr/).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά τα εγκεκριμένα από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πρότυπα τεύχη διακηρύξεων τύπου Β (αρ. απόφ. 182/2016 ΦΕΚ 4269/30-12-2016 Β’).

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ , σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://arta.gr/).

                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

                  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΕΔΩ