Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

20 Απριλίου 2021

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Άρτα 20/04/2021   

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                    Αρ.πρωτ.:7769/2021 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                              ΑΔΑ: ΩΙΣΠΩΨΑ-ΦΑΛ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                ΤΜΗΜΑ

ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                              

                              

 

                  

                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                                                                                          ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΥΔΡΟΜΥΛΟΥ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ) ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ  

 

                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                           Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου το οποίο περιλαμβάνει, δημοτική έκταση εμβαδού 1.253,01 τ.μ. (ΚΑΕΚ κτηματολογίου 040290108001) εντός της οποίας εμπεριέχεται ισόγειο ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα εμβαδού 115,95 τ.μ. με αριθμό ταυτότητα ακινήτου (ΑΤΑΚ 01154458799), εκτός ορίων οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Καμπής Δ.Ε. Ξηροβουνίου, για χρήση υδρόμυλου-νεροτριβής, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμπής της Δ.Ε. Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 6/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα ‘’ΔΙΩΝΗ’’ του Εκθεσιακού Κέντρου «ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ» , στις 7 Μαΐου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου υδρόμυλο-νεροτριβή (συνολικά, με ότι εμπεριέχεται σε αυτό),  ορίζεται το ποσό των 680,00€/μηνιαίως      

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη αρ. πρωτ. 7699/19-4-2021 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης), δηλαδή εγγυητική ποσού 816,00€.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί σε  μία ημερήσια εφημερίδα, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής,  θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στα ΚΕΠ της Δημοτικής Κοινότητας Άρτας και στο ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου (το δημοσιότερο μέρος της έδρας της Δ.Ε. Ξηροβουνίου όπου βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο).

 

                                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

                                                                                                                ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

2α Διακηρυξη Δημοπρασίας 2021