Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: A/A ΕΣΗΔΗΣ “186148” «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»

31 Δεκεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ΑΔΑ: 63Γ7ΩΨΑ-ΛΤ6

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 29133/31-12-2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠEΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο

«Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία»

Ο ∆ήµαρχος Αρταίων

προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό µε κριτήριο ανάθεσης την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής», για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης ασφάλειας επί της Εθνικής οδού που διέρχεται της πόλης της Άρτας και λοιπά επικίνδυνα σημεία».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 118.357,45 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

 1. 55.250,06 € για μελέτη κατηγορίας (10) Τάξη Β Συγκοινωνιακών Έργων
 2. 47.669,46 € για μελέτη κατηγορίας (16) Τάξη Β Μελέτες Τοπογραφίας

και 15.437,93€ για απρόβλεπτες δαπάνες

 1. Αναθέτων Φορέας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Ταχ.Κωδ.: 47100

Κωδικός NUTS:EL541

Πληροφορίες : Σιώζου Αικατερίνη Τηλ.: 2681362235, fax: 2681362254

E-mail:  siozou@arta.gr , Ιστοσελίδα: www.arta.gr/

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασηςi στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.arta.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “186148

Προθεσμία υποβολής των προσφορών: Ημερομηνία: 11/02/2022 και ώρα 15:00μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης:  Ημερομηνία 17/02/2022 και ώρα 10:00π.μ.

 1. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση της μελέτης Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας Περιφερειακής Οδού Άρτας και θα περιλαμβάνονται τα εξής:
 2. Τοπογραφική Αποτύπωση
 3. Μελέτη Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
 4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 5. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.

 1. Σύστημα υποβολής προσφορών – Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια, της αναλυτικής διακήρυξης.

 1. Εγγυήσεις:

Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 2.367,15 € (Δύο  χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών μέχρι την λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος του π.δ. 71/2019 σύμφωνα με το άρθρο 39 αυτού και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου Μελετητικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ως εξής:

 1. στην κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες συγκοινωνιακών έργων),
 2. στην κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, υποβάλλουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 της παρούσας.

Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος .

 1. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα: Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

α.  Να έχει εκπονήσει κατά την τελευταία δεκαετία:

α1 Μία (1) τουλάχιστον οριστική μελέτη οδοποιίας Εθνικής Οδού μήκους άνω των πέντε (5) χιλιομέτρων.

α2 Μία (1) τουλάχιστον μελέτη σήμανσης – ασφάλισης Εθνικής Οδού μήκους άνω των πέντε (5) χιλιομέτρων.

α3 Μία (1) τουλάχιστον μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αστικής οδού πόλεως άνω των 20.000 κατοίκων.

β.  Να διαθέτει στο μόνιμο στελεχιακό δυναμικό της ένα (1) Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας πιστοποιημένο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

γ.  Να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ελάχιστα όρια ευθύνης € 350.000 ανά αξίωση και € 500.000 αθροιστικά για όλη την ασφαλιστική περίοδο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά ή από έναν εκ των οικονομικών φορέων.

 1. Παραλαβή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.
 2. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές θα ισχύουν για δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Ο Αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους.
 3. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 4. Χρηματοδότηση: Η μελέτη χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ποσού 146.763,24€. Υπάρχουσα πίστωση για το 2021  60.000,00 € KA 30-7413026
 5. ∆ημοσιεύσεις: Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨(www.diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.arta.gr.

Άρτα Δεκέμβριος 2021

Ο

Δήμαρχος Αρταίων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΕΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ_ψηφιακη 8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ_ψηφιακη 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ