Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΜΑΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΣ

31 Μαρτίου 2023

 

Αρ. Πρωτ. 8184/30-03-2023

ΑΔΑ: 99ΚΣΩΨΑ-ΔΚΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου

Ταχ. Κώδικας: 47132 Άρτα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΜΑΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» Προεκτιμώμενης αμοιβής 562.232,45 €

(Με Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)

 

 1. Αναθέτων φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου, Ταχ.Κωδ.: 47100

Κωδικός NUTS:EL541

Πληροφορίες : Σιώζου Αικατερίνη Τηλ.: 2681362235, fax: 2681362254

E-mail:  siozou@arta.gr , Ιστοσελίδα: www.arta.gr/

 1. Παραλαβή τευχών διαγωνισμού: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, Στην ιστοσελίδα του αναθέτοντα φορέα (www.arta.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Αύξων Αριθμός Συστήματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: “198483

 1. Τόπος διεξαγωγής διαγωνισμού: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δήμου Αρταίων, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Τ.Κ. 47132 Άρτα, e-mail: dimos@arta.gr
 2. Προθεσμία Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 28-04-2023, ημέρα Παρασκευή και η ώρα λήξης 15:00 μ.μ.

Η ημέρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι η 04-05-2023 ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 10:00π.μ

 1. Αντικείμενο της σύμβασης : Τίτλος μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης και έργων διευθέτησης ρέματος Παλαιομαύρας Δήμου Άρτας»

Η μελέτη θα περιλαμβάνει : Μελέτη Τοπογραφίας, Γεωλογική μελέτη, Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, Στατική μελέτη, Μελέτη Υδραυλικών έργων.

 1. Προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή: 394.272,41 € (χωρίς απρόβλεπτα 15% και Φ.Π.Α 24%).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των επιμέρους κατηγοριών μελετών : α) 45.746,82 για Μελέτη Τοπογραφίας (κατηγορία 16), β) 261.582,34 για Μελέτη Υδραυλικών έργων (κατηγορία 13), γ) 25.558,49 € για Γεωλογική μελέτη (κατηγορία 20) δ) 48.529,91 € για Γεωτεχνικές εργασίες και έρευνες (κατηγορία 21), ε) 12.854,85 για Στατική Μελέτη (κατηγορία 08).

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, 16. Μελέτες Τοπογραφίας, 20. Μελέτες γεωλογικές, 21.Γεωτεχνικες μελέτες και έρευνας, 08. Στατικές Μελέτες και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 19 της Διακήρυξης

 1. Το συνολικό χρονικό διάστημα για την εκπόνηση του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟ [14,5] μήνες και η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων των χρόνων έγκρισης των απαιτούμενων μελετών ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
 2. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΚΑ 64-7413.006) & ΣΑΤΑ (ΚΑ 30-7413.021)
 3. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτή θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της διακήρυξης.
 4. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 2% [προ Φ.Π.Α. 24%], δηλαδή στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (9.068,27 €), με ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι την 28-08-2024.
 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων.
 6. ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 23-03-2023.

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Τσιρογιάννης Χρήστος