Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

17 Μαρτίου 2023

ΑΔΑ:  6Ω1ΧΩΨΑ-ΒΚΕ

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Άρτα: 17-03-2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                           
Αρ. Πρωτ.: 6896
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις δράσεις ευαισθητοποίησης – δημοσιότητας για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Αρταίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 46.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 79340000-9.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής), από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από ιδίους πόρους και έχει λάβει κωδικό MIS 5070615.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810008.  Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2023 στον Κ.Α. 62-6117.001 «Ευαισθητοποίηση και δημοσιότητα για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Αρταίων (Υποέργο 3 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) ΕΣΠΑ» ύψους 45.659,91 € και ΚΑ 20-6117.002 «Ευαισθητοποίηση και δημοσιότητα για τη διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Αρταίων (Υποέργο 2 της πράξης  Δράσεις για τη διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων) Ιδία συμμετοχή» ύψους 840,09 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 186875) μέχρι την 03-04-2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο διαγωνισμός θα γίνει την 07-04-2023 ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της.  Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της ενδεικτικής αξίας (ήτοι 750,00 €).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις («Επικαιρότητα» – «Προκηρύξεις»), όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ