Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ »

12 Ιουνίου 2023

ΑΔΑ:6ΔΦΥΩΨΑ-ΠΔ3

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Άρτα: 12- 06 -2023
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                   
Αρ. Πρωτ.: 15769
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     

                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ »

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης για την πράξη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.428,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 19.700,00 € χωρίς ΦΠΑ). Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 79340000-9.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής), από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από ιδίους πόρους και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ)  5042232.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810007 και ο Δήμος Αρταίων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ2181 (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ21810007) και ίδιους πόρους.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό έτους 2023 στον Κ.Α. 64-6431.001  Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης Υποέργο 3 της πράξης  «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων» (ΕΣΠΑ) ύψους 22.671,01 € και ΚΑ 00-6431.010 Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης Υποέργο 3 της πράξης  «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων»  Ιδία συμμετοχή  ύψους 1.756,99 €.  Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  13.407/17-05-2023 (ΑΔΑΜ 22REQ012694950,   ΑΔΑ  ΩΖΓΗΩΨΑ-0ΑΓ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκρισης  δέσμευσης πίστωσης  για το οικονομικό  έτος  2023  με  α/α Α-537  καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Αρταίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός διαγωνισμού 195930 ) μέχρι την 27-06-2023 ημέρα Τρίτη ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 03-07-2023 ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.  Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της ενδεικτικής αξίας (ήτοι 394,00 €).

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις («Επικαιρότητα» – «Προκηρύξεις»), όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη Ανδριάνα,   τηλ.2681362290)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ