Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων

10 Αυγούστου 2021

 

ΑΔΑ: Ψ9Κ8ΟΛΙΦ-Ο33

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα 09.08.2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                                    Αριθ. Πρωτ. 1536 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Θέµα: «Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας µίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων».

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Προκηρύσσει δημοπρασία µμειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός

  • ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθµό Αγίου Σπυρίδωνα. Το µίσθιο να βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων.
    • να είναι εµβαδού 150-160 τετραγωνικών µέτρων τουλάχιστον, ισόγειο και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

Το κτίριο πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους χώρους, και να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο αριθ. 99/2017 Π.∆. ( ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28-9-2017),για την λειτουργία Παιδικού  Σταθµού 25 (είκοσι πέντε) νηπίων.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβολής αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη

1536/2021 (ΨΓ40ΟΛΙΦ-Ζ9Φ).

Οι ενδιαφερόµενοι   πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία είκοσι

(20) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης έως και 7/09/2021.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρµόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81, η οποία µε επιτόπιο έλεγχο, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ηµερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισµού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων

 

Το σύνολο της διακήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ∆ήµου

(www.arta.gr), καθώς και του προγράµµατος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται όλες τις εργάσιµες  ηµέρες από 8:00 έως 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

∆ήµου Αρταίων, Ορλάνδου 9, 1ος όροφος, Άρτα).

Αρµόδιος  υπάλληλος: Ζήση Αθηνά, τηλέφωνο 2681024441.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ