Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη Διακήρυξης Χώρων Μεταβίβασης Του Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Σε Τρίτους Με Σύναψη Μισθωτικής Σχέσης

01 Ιουνίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΆρτα 31 Μαίου 2017
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝΑριθ. πρωτ. 19556
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Εσόδων

Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Καψάλη Κλεονίκη
Τηλ: 2681362206

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:
ότι εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης ως κάτωθι:
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την  ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) ορίζονται ως εξής:
ΤοποθεσίαΆσκηση δραστηριότηταςΙδιότητεςΤετραγωνικά μέτρα
Παραλία Αυλερής, κάτω από τη Γέφυρα ή «Σαλαώρα»

Λειτουργία καντίνας

Αιγιαλός
15 τμ
Μεταξύ έδρας Συνεταιρισμού Λογαρούς και οικισμού Κορωνησίας

Λειτουργία καντίνας

Αιγιαλός
15 τμ

Θέση «Παραλίας Αυλερής, κάτω από τη Γέφυρα ή θέση «Σαλαώρα»
ΚΤΑΕμβαδό τμΚορυφέςΧΨ
Ε115,000Α227 957.4964 324 887.063
Β227 959.3774 324 889.400
Γ227 963.2724 324 886.265
Δ227 961.3904 324 883.928

Θέση «Μεταξύ έδρας Συνεταιρισμού Λογαρούς και οικισμού Κορωνησίας»
ΚΤΑΕμβαδό τμΚορυφέςΧΨ
Ε215,0001232 610.2674 323 031.748
2232 613.0764 323 032.802
3232 614.8334 323 028.121
4232 612.0244 323 027.067

Σύμφωνα με το άρθρα 3 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’), δικαιούχοι παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είναι οι Δήμοι για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, με αντάλλαγμα του άρθρου 7 και μέχρι το χρονικό όριο του άρθρου 6 της ΚΥΑ, με δικαίωμα παραχώρησης σε υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξης επιτηδεύματος και ναυταθλητικά σωματεία. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΚΥΑ στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών -αυτοκινούμενων ή μη- εφοδιασμένων με κατάλληλη άδεια λειτουργίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγράφου Α με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 71459/30-7-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.
Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κτλ). Για τις παραχωρήσεις καντινών δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00€, για την πρώτη μισθωτική περίοδο (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/17), το ποσό των 600,00€ για τη δεύτερη μισθωτική περίοδο (1/1/18-31/12/18) και το ποσό των 600,00€ για την τρίτη μισθωτική περίοδο (1/1/19-31/12/19).

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων και των τριών μισθωτικών περιόδων επί των οριζόμενων στη διακήρυξη ελάχιστων ορίων πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου προκειμένου για χρόνο μικρότερο του έτους για ολόκληρο το χρόνο της μίσθωσης, ήτοι: 170,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

Ακριβές Αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η υπάλληλος
Καψάλη Κλεονίκη

 

Κατεβάστε το έγγραφο