Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

27 Ιουνίου 2022

 

ΑΔΑ: 6ΨΛΔΩΨΑ-ΨΔΣ

                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                              Άρτα: 27-06-2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                         Αρ.Πρωτ.: 14708

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος

Τηλ.: 2681362243

e-mail : petsimeris@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

            Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου Αρταίων και της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. (cpv: 43200000-5, 34134200-7, 42415100-9, 34131000-4, 34115200-8, 34110000-1, 34114400-3 και 34400000-1), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  1.619.550,84 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το κάθε τμήμα είναι ο εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: «Φορτωτής – εκσκαφέας ελαστικοφόρος / cpv: 43200000-5», συνολικά 3 τεμ εκτιμώμενης αξίας 273.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 338.520,00 €).

ΤΜΗΜΑ 2: «Φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα 26tn / cpv: 34134200-7», συνολικά 3 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 435.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 539.400,00 €).

ΤΜΗΜΑ 3: «Καλαθοφόρο όχημα / cpv: 42415100-9», συνολικά 1 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 119.867,54 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 148.635,75 €).

ΤΜΗΜΑ 4: «Ελαφρύ ημιφορτηγό ημικάμπινο 4χ4 (τύπου pick-up) / cpv: 34131000-4», συνολικά 5 τεμ.  εκτιμώμενης αξίας 139.907,85 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 173.485,73 €).

ΤΜΗΜΑ 5: «Επιβατικό αυτοκίνητο (van 9 θέσεων) / cpv: 34115200-8», συνολικά 2 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 54.524,18 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 67.609,98 €).

ΤΜΗΜΑ 6: «Επιβατικό όχημα (van 2 θέσεων) / cpv: 34131000-4», συνολικά 1 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 21.903,57 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 27.160,43 €).

ΤΜΗΜΑ 7: «Επιβατικό όχημα 5θυρο βενζινοκίνητο / cpv: 34110000-1», συνολικά 2 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 26.770,50 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 33.195,42 €).

ΤΜΗΜΑ 8: «Μικρό λεωφορείο (mini bus) / cpv: 34114400-3», συνολικά 1 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 77.306,45 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 95.860,00 €).

ΤΜΗΜΑ 9: «Μικρό λεωφορείο (mini bus) με μια θέση ΑΜΕΑ / cpv: 34114400-3», συνολικά 1 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 84.435,48 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 104.700,00 €).

ΤΜΗΜΑ 10: «Δίκυκλο τύπου παπί 109 έως 125 cc / cpv: 34400000-1», συνολικά 3 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 6.447,57 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 7.994,99 €).

ΤΜΗΜΑ 11: «Επιβατικό όχημα 5θυρο βενζινοκίνητο (για την ΔΗΚΕΔΑ) / cpv: 34110000-1», συνολικά 5 τεμ. εκτιμώμενης αξίας 66.926,25 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 82.988,55 €).

 

Η παρούσα σύμβαση αφορά τις Πράξεις «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» και «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩ Ν» που έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με κωδικό MIS 5094999 και 5095001 αντίστοιχα. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ01810023 και 2021ΕΠ01810024 αντίστοιχα).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση, βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στο προϋπολογισμό έτους 2022 του Δήμου Αρταίων στους Κ.Α. 64-7132.003 «Αντικατάσταση οχημάτων Δήμου Αρταίων (ΕΣΠΑ)» ύψους 1.536.562,29 € και ΚΑ 60-7132.002 «Αντικατάσταση οχημάτων ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Αρταίων (ΕΣΠΑ)» ύψους 82.988,55 €.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 27-07-2022 ημέρα Τετάρτη ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι οι 162290 (Φορτωτής – εκσκαφέας ελαστικοφόρος – Τμήμα 1), 162291 (Φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα 26tn  – Τμήμα 2), 162292 (Καλαθοφόρο όχημα – Τμήμα 3), 162296 (Ελαφρύ ημιφορτηγό ημικάμπινο 4χ4 (τύπου pick-up) – Τμήμα 4), 162297 (Επιβατικό αυτοκίνητο (van 9 θέσεων) – Τμήμα 5), 162300 (Επιβατικό όχημα (van 2 θέσεων)  – Τμήμα 6), 162301 (Επιβατικό όχημα 5θυρο βενζινοκίνητο – Τμήμα 7), 162302 (Μικρό λεωφορείο (mini bus)  – Τμήμα 8), 162303 (Μικρό λεωφορείο (mini bus) με μια θέση ΑΜΕΑ – Τμήμα 9), 162306 (Δίκυκλο τύπου παπί 109 έως 125 cc – Τμήμα 10) και 162307 (Επιβατικό όχημα 5θυρο βενζινοκίνητο (για την ΔΗΚΕΔΑ) – Τμήμα 11) .  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της για το τμήμα 11 και σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα η αξίας της εγγυητικής φαίνεται παρακάτω:

Α/Α Περιγραφή Είδους ΜΟΝ ΠΟΣOT. ΔΑΠΑΝΗ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ τεμ. 27 1.306.089,39 26.121,79 Είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ένα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά
1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ τεμ. 3 273.000,00 5.460,00 Πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ
2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ τεμ. 3 435.000,00 8.700,00 Οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ
3 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ τεμ. 1 119.867,54 2.397,35 Δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
4 ΕΛΑΦΡΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ (PICK UP) τεμ. 5 139.907,85 2.798,16 Δύο χιλιάδες επτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαέξι λεπτά
5 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ τεμ. 2 54.524,18 1.090,48 Χίλια ενενήντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά
6 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ VAN 2 ΘΕΣΕΩΝ τεμ. 1 21.903,57 438,07 Τετρακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και επτά λεπτά
7 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ τεμ. 2 26.770,50 535,41 Πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα ένα λεπτά
8 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ τεμ. 1 77.306,45 1.546,13 Χίλια πεντακόσια σαράντα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά
9 ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ τεμ. 1 84.435,48 1.688,71 Χίλια εξακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά
10 ΔΙΚΥΚΛΟ τεμ. 3 6.447,57 128,95 Εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά
11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΔΑ) τεμ. 5 66.926,25 1.338,53 Χίλια τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά

 

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να κατατεθεί εγγυητική καλής εκτέλεσης από τον προμηθευτή, η οποία καθορίζεται στο 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας αντικαθιστά την εγγύηση καλής εκτέλεσης και ορίζεται στο ποσό των 5.460,00 € για τα είδη του Τμήματος 1, στο ποσό των 8.700,00 € για τα είδη του Τμήματος 2, στο ποσό των 2.397,35 € για το είδος του Τμήματος 3, στο ποσό των 2.798,16 € για τα είδη του Τμήματος 4, στο ποσό των 1.090,48 € για τα είδη του Τμήματος 5, στο ποσό των 438,07 € για το είδος του Τμήματος 6, στο ποσό των 535,41 € για τα είδη του Τμήματος 7, στο ποσό των 1.546,13 € για το είδος του Τμήματος 8, στο ποσό των 1.688,71 € για το είδος του Τμήματος 9, στο ποσό των 128,95 € για τα είδη του Τμήματος 10 και στο ποσό των 1.338,53 € για τα είδη του Τμήματος 11.

Η προμήθεια είναι χωρισμένη σε συνολικά έντεκα (11) Τμήματα και είναι στον διαγωνισμό.

Προσφορές υποβάλλονται για όλα τα Τμήματα ή για συγκεκριμένα Τμήματα.  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έντεκα (11).

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 21 / 06 / 2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

5Ο ΑΝΤΙΚΑΤ ΟΧΗΜ ΔΗΜΟΥ ΔΗΚΕΔΑ