Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΈΝΟ ΦΟΡΤΗΓΌ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)

31 Αυγούστου 2018

ΑΔΑ: 7ΥΡ9ΩΨΑ-Ο5Α

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Άρτα: 31-08-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                             
Αρ. Πρωτ.: 20459
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ     
                                                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΈΝΟ ΦΟΡΤΗΓΌ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια οχημάτων (μεταχειρισμένο φορτηγό γερανοφόρο και μεταχειρισμένο όχημα για τις ανάγκες του ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 105.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Κυριακή 30-09-2018 ώρα 15:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016.  Οι αριθμοί του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 63452 (μεταχειρισμένο γερανοφόρο φορτηγό – τμήμα 1), και 63453 (μεταχειρισμένο όχημα για ανάγκες ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕΔΑ– τμήμα 2).  Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Πέμπτη 04-10-2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η Διακήρυξη έχει σταλθεί για δημοσίευση στο φύλο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων μέσω της ιστοσελίδας e-notices την 28-08-2018.  Επίσης η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Πετσιμέρης Άγγελος,   τηλ.2681362243)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΝΕΟΣ