Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  4/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

27 Δεκεμβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Άρτα,   27-12-2017         

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 50189

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  4/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020»

ΤΙΤΛΟΣ: «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014
  5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014
  6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/7-7-2016).
  7. Την υπ’ αριθ. 467/28-8-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων
  8. Την υπ’ αριθ. 131969/12-9-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 467/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων».
  9. Την υπ’ αριθ. 43382/14-11-2017 βεβαίωση της περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
  10. Η αριθμ. πρωτ. 24313/12-12-2017 Έγκριση του ΑΣΕΠ

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση των Διακρίσεων» στο Δήμο Αρταίων, που εδρεύει στην Άρτα, και συγκεκριμένα του εξής, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101  

Δήμος Αρταίων

 

Για τη στελέχωση

της Δομής

«Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων»

 

Άρτα ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

Ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος 1

 

Τα τυπικά προσόντα καθώς και ολόκληρη η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στο site του Δήμου www.arta.gr στη διαδρομή ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου

 

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρταίων, Περ. Οδός & Γρ. Αυξεντίου, Τ.Κ. 47100 Άρτα Ν. Άρτας, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρ. Δυναμικού, υπόψη κας Ευσταθίας Πανούτσου (τηλ. επικοινωνίας: 2681362212). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

Άρτα

Με εντολή Δημάρχου

Ο αρμόδιος υπάλληλος

 

Πανούτσου Ευσταθία

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

 

 

 

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/12/ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΟΧ-4_2017.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/12/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ-ΗΥ.doc” download=”all” viewer=”microsoft”][embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/12/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1-ΣΟΧ-30-3-2017-ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΑΜΕΑ.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/12/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-4_2017-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]