Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Περίληψη αίτησης του άρθρου 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

12 Νοεμβρίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Εκούσια Δικαιοδοσία)

(άρθρο 825 ΚΠολΔ)

 

Το Ίδρυμα με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ», το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου  Δικαίου με Α.Φ.Μ. 999130600/Δ.Ο.Υ. Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα και εκπροσωπείται νόμιμα κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων την από 15/10/2020 αίτηση με αριθ. κατάθεσης 389/2020 κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 20/01/2021.

Με την ως άνω αίτηση το «ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ» αιτείται:

-Να βεβαιωθεί ότι η βούληση του δια­θέτη Αλεξίου Αλεξόπουλου, κατά το μέρος, που καταλείπει την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας» προς ανέγερση πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας (Παλαιό Νοσοκομείο), δεν έχει πραγματοποιηθεί και δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, όπως αναγράφεται στην από αριθ. 23/26-04-1977 Δημόσια διαθήκη του.

-Να βεβαιωθεί ότι ο κοινωφελής σκο­πός της βούλησης του διαθέτη Αλεξίου Αλεξόπουλου δύναται να πραγματοποιηθεί με επωφελέστερη αξιοποίηση της περιουσίας ή για άλλο κοινωφελή σκοπό, κατά τα οριζόμενα  στα άρθρα 109 του Συντ. και άρθρου 10 του Ν. 4182/2013, ήτοι να διατεθούν τα εν λόγω  περιουσιακά στοιχεία του διαθέτη στο ίδρυμα με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας» (Νέο Νοσοκομείο), που κατά το χρόνο δημοσίευσης της διαθήκης  υπήρχε ως παλαιό Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, το οποίο έχει μεταφερθεί στο Λόφο Περάνθης, επιχορηγούμενο από το Δημόσιο, στο οποίο αναγέρθηκε πτέρυγα φέρουσα  την επωνυμία βουλήσεως του διαθέτη, ήτοι «Ευστράτιος και υιός Αλέξιος Αλεξόπουλος», με την καταβολή της δαπάνης ανέγερσης της πτέρυγας, από την επιχορήγηση του Δημοσίου,   προκειμένου να ανακαινιστούν οι κτιριακές του εγκατα­στάσεις, να αγοραστεί απαραίτητος σύγχρονος εξοπλισμός και να διευρυνθεί ο κύκλος των τμημάτων θεραπείας του Νοσοκομείου και την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.

-Να επιτραπεί η μεταβολή της εκμετάλλευσης της αφιερωθείσας υπέρ του κοινωφελούς σκοπού περιουσίας του διαθέτη Αλεξίου Αλεξόπουλου με την επωφελέστερη αξιοποίηση ή διάθεσή της υπέρ του ιδρύματος με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Άρτας», και συγκεκριμένα να βεβαιωθεί ότι η θέληση του διαθέτη ικανοποιείται πληρέστερα και επωφελέστερα, εάν τα διατιθέμενα ποσά από την εκποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του διατεθούν υπέρ του Ιδρύματός με σκοπό να ανακαινιστούν οι κτιριακές του εγκαταστάσεις, να αγοραστεί απαραίτητος σύγ­χρονος εξοπλισμός και να διευρυνθεί ο κύκλος των τμημάτων θεραπείας του Νοσοκομείου Άρτας καθώς και για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών.

Ιωάννινα, 03 Νοεμβρίου 2020

 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΥΦΑΝΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ. 2651033267,6944961110
Α.Φ.Μ. 15309595/Δ.Ο.Υ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
e-mail:alex_yf@hotmail.com