Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

(Ορθή) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΠΑΗ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

08 Ιουλίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ    
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                                Αρ.Πρ.: 14839
Τμήμα Εσόδων Ημ.Πρ.: 06/07/2021
Πληρ: Ζιώγα Μαλίτσα ΑΔΑ: Ψ4ΔΙΩΨΑ-ΘΨΓ
Τηλ:    2681362210
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου

(Ορθή)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ- ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ. ΣΠΑΗ & ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ ΠΕΡΙΦ.ΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθμ. 278/2020 (ΑΔΑ: 63ΗΓΩΨΑ-2ΕΙ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται και αποφασίζεται η διατήρηση της κενωθείσας θέση περιπτέρου που βρίσκεται στη θέση έτσι όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς (γωνία) επί της οδού Λέων Σπαή & παράδρομο της περιφερειακή οδού στην κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων.
  2. Το αριθμ. 64/2021 (ΑΔΑ: Ψ77ΙΩΨΑ-876) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου.
  3. Την αριθμ. 138/202021 (ΑΔΑ: 6ΓΘΙΩΨΑ-7ΛΙ)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
  4. Την αριθμ. 7697/2021 απόφαση Δημάρχου Αρταίων με την οποία διακηρύσσεται ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης) του περιπτέρου.
  5. Την αριθμ. 7728/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΦΑΩΨΑ-Ε2Ε) Περίληψη Διακήρυξης του Δήμου Αρταίων
  6. Το από 6η Μαΐου 2021 πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας, της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81, σύμφωνα με το οποίο, δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και η δημοπρασία απέβη άγονη.
  7. Την αριθμ. 189/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΚΚΩΨΑ-4ΟΡ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης του από 6η Μαΐου 2021 πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας  για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου, όπως οριζόταν στην αρ.πρωτ. 7728/20-04-2021 Περίληψη Διακήρυξη σε συνέχεια της αριθμ. 7697/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, κατά την οποία  δεν παρουσιάστηκε πλειοδότης και απέβη άγονη.
  8. Το άρθρο 18 -Επανάληψη Δημοπρασίας, της αρ. πρωτ. 7697/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από το πρόεδρο της Επιτροπής,, εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Ότι εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά για την εκμίσθωση (παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης εκμετάλλευσης) μίας (1) θέσης περιπτέρου μετά του κουβουκλίου αυτού που βρίσκεται στη θέση όπως αυτή οριοθετείτε από τις οδούς (γωνία) Λέων Σπαή & παράδρομο Περιφερειακής Οδού στην Κοινότητα Άρτας του Δήμου Αρταίων, συνολικού εμβαδού 5,00 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 6/202021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην αίθουσα ‘’ΔΙΩΝΗ’’ του Εκθεσιακού Κέντρου «ΚΩΣΤΑΣ  ΒΑΓΙΑΣ», στις 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρa … ως κάτωθι:

Στάδιο 1ο : Υποβολή κλειστών φακέλων δικαιολ/κών, από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ

Στάδιο 2ο: Έλεγχος δικαιολογητικών από την επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και ανακοίνωση των έγκυρων φακέλων, από ώρα 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ

Στάδιο 3οΈναρξης διαδικασίας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού,    από ώρα 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για την εκμίσθωση του περιπτέρου ορίζεται το ποσό των 250,00€/μηνιαίως

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία , μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθμ. 7697/19-04-2021 διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής  γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,  ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου μισθώματος του ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελαχίστου ορίου πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης),

δηλαδή εγγυητική επιστολή συμμετοχής  ποσού 300,00€ .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί σε  δύο ημερήσιες εφημερίδες, στον ισότοπο του Δήμου (www.arta.gr)  όπου  θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε αυτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ