Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Οριστικά Αποτελέσματα Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού

18 Αυγούστου 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΟΡΛΑΝΔΟΥ 9
Τ.Κ.: 47132 ΑΡΤΑ
ΤΗΛ: 26810 73595

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΡ.ΣΟΧ 1/2023 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.» Δ.ΑΡΤΑΙΩΝ
Πρόσληψη μουσικού καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση
Εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίας έως 21-06-2024
και του Δ/ντή Ωδείου έως 13-09-2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 1
Στην Άρτα σήμερα 07 Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, η επιτροπή αξιολόγησης καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου επί ωρομισθίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση οι κάτωθι:
1. Καραγεώργου Ειρήνη
2. Λαλάκου Έρικα
3. Γιούλης Νικόλαος

Οι οποίοι απαρτίζουν την Επιτροπή Επιλογής Μουσικού Καλλιτεχνικού Προσωπικού, σύμφωνα μρ την Αριθμ. Πρωτ. 32704/06-07-2023 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να εκτιμήσουν τα προσόντα των υποψηφίων για τις ειδικότητες:
1) Διευθυντή Ωδείου 2) Πιάνο/Συνοδός πιάνου 3) Φλάουτου 4) Μονωδίας 5)Κλασικής Κιθάρας 6) Ανωτέρων Θεωρητικών 7) Προπαιδείας/ειδικής αγωγής 8) Βιολί 9) Βιόλα 10) Βιολοντσέλο 11) Χορδόφωνα 12) Παραδοσιακό Κλαρίνο 13) Μπουζούκι 14) Ντραμς 15) Έντεχνης/Ηλεκτρικής Κιθάρας 16) Ελληνικού/Παραδοσιακού Τραγουδιού ή Βυζαντινής Μουσικής 17) Ακορντεόν 18) Παραδοσιακών Κρουστών, να τηρήσουν υπέρ αυτών τυχόν ευεργετικές διατάξεις και με αιτιολογημένη απόφαση να καταρτίσουν πίνακα κατάταξης κατά αξιολογική σειρά.

Η πρόεδρος της επιτροπής ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και παρουσίασε στα μέλη τις σχετικές αιτήσεις με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο 26 αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών συμμετοχής και ακολούθησε την διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. β άρθρο 5 του Π.Δ 524/80.
Για την επιλογή των καταλληλότερων εκ των υποψηφίων δεν κρίθηκε αναγκαίο από την επιτροπή η διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας ενώπιων της.
Η προκήρυξη διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 524/80 «Περί καθορισμού διαδικασία επιλογής του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού των ΟΤΑ» και τις διατάξεις του Β.Δ.16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων».
Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς επίσης τις καταγεγραμμένες ανάγκες του Γραφείου Ωδείου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π» Δ. Αρταίων για τη σχολική χρονιά 2023-2024, τα κύρια και συνεκτιμημένα προσόντα, τη διδακτική εμπειρία των υποψηφίων, τα μόρια κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης ΣΟΧ1/2023/12-07-2023 (ΑΔΑ: 6Ν2ΑΟΛΙΦ-Η35) και τα γενικά προσόντα πρόσληψης συντάσσει τους παρακάτω πίνακες:

61ΔΔΟΛΙΦ-ΚΣ0 ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2023-2024