Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

02 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Άρτα 02/11/2021  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                            Αρ. πρωτ. 23598
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Κων/νιά Σκαμνέλου
Τηλέφωνο : 2681362282

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως ισχύουν.
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/16-6-2011), όπου αναφέρεται «Μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του δημοτικού συμβουλίου».
  • Την ανάγκη ορισμού Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για την εποπτεία, τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Ορίζει ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ του Δήμου Αρταίων με συγκεκριμένο τομέα  αρμοδιότητας, ως κάτωθι:

  1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πανέτα Γεώργιο για την εποπτεία και συντονισμό επί θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ψηφιακών Υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ