Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

15 Δεκεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Άρτα 15/12/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                     Αρ. πρωτ. 29618
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Θέμα: Ορισμός Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Αρταίων

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59 και 74 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019/τ.Β΄) απόφαση του Υπ.Εσ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν.3852/2010, όπως ισχύει.
3. Την εγκύκλιο 90/59849/21.08.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) για τη διαδικασία συγκρότησης και εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4. Την υπ’ αριθ’ πρωτ. 28000/05.12.2022 απόφαση Δημάρχου Αρταίων για ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει νέο μέλος στην Οικονομική Επιτροπή τον αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο ΣΦΗΚΑ του Γεωργίου σε αντικατάσταση του πρώην αντιδημάρχου κ. Χριστόφορου ΣΙΑΦΑΚΑ του Δημητρίου.
Ο Δήμαρχος Αρταίων θα προεδρεύει με ορισμένα ως μέλη στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ως εξής:
Στην Οικονομική Επιτροπή οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτριος ΣΦΗΚΑΣ του Γεωργίου και Νικόλαος ΛΙΟΝΤΟΣ του Χρήστου
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Σωτήριος ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ του Γεωργίου και Μιχαήλ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ του Παναγιώτη.
Β. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης