Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Ο Δήμος Αρταίων προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία στην ακόλουθη θεματική ενότητα: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος

27 Νοεμβρίου 2019

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) του Προγράμματος Καλλικράτη.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 3. Τον ΟΕΥ του Δήμου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/ Β’/04.10.2017, στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (άρθρο 27 ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, του Ο.Ε.Υ Δήμου Αρταίων).
 4. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου σε θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
 5. Την αριθμ. πρωτ. 26826/27.11.2019 Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων.

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου στην ακόλουθη θεματική ενότητα: Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού και την ειδική εμπειρία που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11 – 17, 82 και 163 του Ν. 3584/2007 δηλαδή:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους (Α’ μέρος του Ν. 3584/2007).
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι./ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής σε ειδικότητα συναφή με τη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος.
 3. Να έχουν επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι επικουρικά μπορούν να υποβάλλουν, εφόσον κατέχουν, ως πρόσθετα προσόντα, σε σχέση με το αναφερόμενο στην παρούσα αντικείμενο του ειδικού συνεργάτη, τα οποία και θα συνεκτιμηθούν για την εξέταση των υποψηφιοτήτων τους και την τελική επιλογή, τα κάτωθι:

 1. Γνώση Η/Υ και προγραμμάτων και εφαρμογών συναφών με το αντικείμενο.
 2. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένων γλωσσών, και κυρίως, με σειρά προτίμησης, της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους, στην οποία αναγράφουν και στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας μαζί τους, τα κάτωθι:

 1. Βιογραφικό σημείωμα με ιδιαίτερη αναφορά στην επιστημονική ή επαγγελματική εμπειρία ή τις επαρκείς γνώσεις στα θέματα διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και, εφόσον διαθέτουν, φωτοαντίγραφα από πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ και ειδικότερων συναφών προγραμμάτων.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, για την εμπειρία τους ή Βεβαίωση φορέα για την εμπειρία τους (ανάλογα την περίπτωση, ως παραπάνω).
 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούν όλες τις γενικές προϋποθέσεις διορισμού των άρθρων 11 – 17 του ν.3584/07 (Χρόνος συνδρομής και πλήρωση των προϋποθέσεων διορισμού για την ιθαγένεια, την ηλικία διορισμού, την υγεία, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, τη μη ποινική καταδίκη, τη μη στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τη μη απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους).
 6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, από την οποία να προκύπτει ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού του ανωτέρω νόμου και αποδέχονται την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το φορέα απαραίτητων δικαιολογητικών πρόσληψής τους, καθώς και ότι θα προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά για την τεκμηρίωση της σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας τους.

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (Δήμος Αρταίων, Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου Τ.Κ. 47100), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ήμερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας, είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου, ή στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. 2681362213) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:30.

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα.