Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το έτος 2022

31 Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο προσωπικό, προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) , για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄), όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 49 και 171 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων » (ΦΕΚ 143Α/28-06-2007), σύμφωνα με τις οποίες η έκτακτη εποχική ή όλως απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου, με τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν κάθε φορά για τους δημοσίους υπαλλήλους και με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ».
5) Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997).
6) Την με αρ.πρωτ.2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (176/Α΄).
7) Την αριθ. πρωτ. 2275/17.12.2021 Γνώμη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου Αρταίων.
8) Την αρ. 224/27-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΒ7ΩΨΑ-Α7Π) απόφαση Δ.Σ για την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων.
9) Τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017.
10) Τους υπηρετούντες τακτικούς, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου υπαλλήλους του Δήμου Αρταίων.
11) Την αρ. 28160/22-12-2021 εισήγηση της Δ/ντριας Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας το έτος 2022
12) Την αρ. 28822/29-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για καθιέρωση υπερωριακής εργασίας το έτος 2022.
13) Την αρ. 28956/30-12-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη.
14) Το γεγονός ότι εντός του έτους 2022 απαιτείται, σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις, το προσωπικό του Δήμου Αρταίων να απασχοληθεί υπερωριακά και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και συγκεκριμένα :

 • Το Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου Αρταίων αποτελεί υπηρεσία η οποία εργάζεται σε εικοσιτετράωρη βάση, λόγω των αναγκών της και της αρμοδιότητά της να καλύψει έκτακτες και επείγουσες ανάγκες όταν αυτές προκύψουν. Ως έκτακτες και επείγουσες ανάγκες θα μπορούσαν να αναφερθούν έκτακτα καιρικά φαινόμενα που προκύπτουν λόγω κλιματικής αλλαγής όπως ανεμοστρόβιλοι-μπουρίνια, ακραίοι καύσωνες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις κ.λ.π. που επιβάλλουν την συμμετοχή της υπηρεσίας μας αλλά και την συμμετοχή υπαλλήλων μας στην Πολιτική προστασία, πανδημίες όπως η covid 19 που επιβάλλουν έκτακτες και εκτεταμένες ανάγκες καθαρισμού, πλυσιμάτων, απολυμάνσεων κ.λ.π. για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, έκτακτη απομάκρυνση προσωπικού καθαριότητας που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες και τέλος ανάγκες που προκύπτουν από αυξημένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο μεγάλων πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων, όπου οι απαιτήσεις σε καθαριότητα αυξάνονται κατακόρυφα.
 • Το Τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου αντιμετωπίζει συνέχεια έκτακτες και εποχικές ανάγκες για την προστασία και την ασφάλεια όπως κοπές και κλαδεύσεις επικίνδυνων και σπασμένων δένδρων που προκύπτουν μετά από έκτακτα φαινόμενα, απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης για αντιπυρική προστασία, αυξημένες και επείγουσες ανάγκες καθαρισμού χώρων πρασίνου λόγω covid 19 κ.λ.π.
 • Το Τμήμα Διαχείρισης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου του Δήμου σε έκτακτες περιπτώσεις θα κληθεί να ανταπεξέλθει με τον στόλο των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών.  Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση από τις συνέπειες τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων (καθαρισμός και διανοίξεις δρόμων, μεταφορά και ρίψη άλατος σε περίοδο παγετού, πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών κ.λ.π.), προκειμένου να αποσοβήσουν πιθανούς κινδύνους για τις ανθρώπινες ζωές, καταστάσεις επιφυλακής σύμφωνα τα δελτία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άρτας σε συνεργασία με την Π.Υ. Άρτας, και το ΑΤ Άρτας, για την τήρηση των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού (απολυμάνσεις, μεταφορά Προσωπικού του ΕΟΔΥ και του Κέντρου υγείας για κατ’ οίκον εμβολιασμό), για να επιληφθούν των καταγγελιών που γίνονται από δημότες και απαιτούν την άμεση αντιμετώπισή τους (πτώσεις δέντρων, υποχωρήσεις οδοστρωμάτων) κ.ά.
 • Το Τμήμα ‘Έργων Συντήρησης Κτιριακών Υποδομών & Κοινόχρηστων χώρων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά λόγω των καθημερινών εργασιών που προκύπτουν όπως εργασιών συντήρησης πλατειών και πεζοδρομίων, εργασιών για προετοιμασία πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων, οριοθέτηση χρήσης καταστημάτων και χώρων αναψυχής και διασκέδασης, απομάκρυνσης περιπτέρων επιδιόρθωση οδοστρώματος κλπ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι εκτός των καθημερινών καθηκόντων εκτελούν και υπηρεσίες της Πολιτικής προστασίας όπου απαιτηθεί εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου τους (π.χ. καταστάσεις επιφυλακής σύμφωνα τα δελτία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Άρτας, σε περίπτωση παγετού οι οδηγοί απασχολούνται στον αλατοδιανομέα, έκτακτα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου καθώς και στο οδικό δίκτυο τα πεζοδρόμια και τις πλατείες, σε νυχτερινές βάρδιες για την διαγράμμιση των οδών, εκτελούν εργασίες απομάκρυνσης περιπτέρων, συγκροτούν ομάδα για την απομάκρυνση παράνομα τοποθετημένων τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.  Το Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: οι υπάλληλοι εργάζονται υπερωριακά για αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών που μπορεί να προκύψουν.
 • Το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Εξυπηρέτησης του Δημότη είναι αρμόδιο για τη βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Δημότη μέσω της μείωσης του μέσου χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων από το Δήμο.
  Σε έκτακτες περιπτώσεις θα κληθεί να συντονίσει και να διαχειριστεί τα Μηχανήματα Έργου του Δήμου όπως Γκρέιντερ , JCB, Φορτηγά κ.α τα οποία χρειάζονται για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν ακραίων καιρικών φαινομένων (καθαρισμός και διανοίξεις δρόμων, μεταφορά και ρίψη άλατος σε περίοδο παγετού, πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών κ.λ.π.) καθώς και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

15) Την αριθμ. 28834/29-12-2021(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Βεβαίωση Ύπαρξης Πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους παρακάτω ΚΑ:

 • Στον ΚΑ 10-6012.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 15.623,35€.
 • Στον ΚΑ 10-6051 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 165.000,00€.
 • Στον ΚΑ 20-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 40.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 194.299,88 €
 • Στον ΚΑ 20-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 4.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 14.089,92 €
 • Στον ΚΑ 20-6042 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 2.000,00€
 • Στον ΚΑ 20-6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» πίστωση 30.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 9.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 107.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 4.000,00 €
 • Στον ΚΑ 30-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 40.997,52 €
 • Στον ΚΑ 35-6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 2.000,00 €
 • Στον ΚΑ 35-6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» πίστωση 35.533,12 €
 • Στον ΚΑ 35-6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» πίστωση 1.000,00 €
 • Στον ΚΑ 35-6052 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» πίστωση 24.345,48 €.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Καθιερώνουμε για το οικονομικό έτος 2022 υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, πέρα από το κανονικό ωράριο, για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας, για τους μόνιμους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού αορίστου χρόνου και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, των παρακάτω υπηρεσιών και κλάδων:

2. Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις εκατόν είκοσι (120) ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.
3. Όταν θα προκύπτει η έκτακτη, εποχιακή ή επείγουσα ανάγκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης, οι αρμόδιοι Διευθυντές θα ορίζουν με απόφασή τους τα άτομα που θα απασχοληθούν για την κάλυψη της σχετικής ανάγκης.
4. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής εργασίας ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων ή Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, οι οποίοι θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ωρών απασχόλησης του κάθε ατόμου στα ημερήσια δελτία υπερωριακής απασχόλησης και θα εγκρίνονται από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αρταίων, με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.(αρ.20 Ν.4354/16-12-2015).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΩΝ68ΩΨΑ-ΚΜΒ