Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/10/2020

29 Οκτωβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την ματαίωση της κατά την 29-10-2020 συνεδρίασης, ύστερα από την αριθμ. 24776/29-10-2020 πρόσκληση, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) και την εγκύκλιο 60249/22-9-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) του Υπουργείου Εσωτερικών, που θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (κεκλεισμένων των θυρών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχείο Άρτας 3ος όροφος Περ/κή οδός & Αυξεντίου), την 30η Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Διόρθωση – Ορθή Επανάληψη της αριθμ. 39/2019 απόφασης δημ. Συμβουλίου, που αφορά την υποβολή πρότασης για τη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων» στα πλαίσια της πρόσκλησης 3337/2019 του ΕΠ Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας συνίσταται στο γεγονός ότι: Οι παρατηρήσεις που μας στάλθηκαν με το αριθμ. 131/9-10-2020 έγγραφό της ΕΥΔ για συμπλήρωση, προκειμένου να ενταχθεί το έργου, ο θα πρέπει να προσκομιστούν έως τις 30-10-2020.

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Τράμπας