Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

02 Μαρτίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Άρτα  2/03/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 5327

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών                                           ΑΔΑ: Ψ3ΙΠΩΨΑ – ΟΔΚ

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προκήρυξη Πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  • τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων»
  • Την αριθμ. 55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.
  • τον ΟΕΥ του Δήμου Αρταίων ( ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/4-10-2017)

 

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, στον οποίο θα ανατεθούν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Έρευνα, παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα αναζήτησης, διαχείρισης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων (από Ευρωπαϊκή Ένωση, Εθνικούς και άλλους πόρους, όπως έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ταμείο Συνοχής, ΕΣΠΑ, INTERREG, ΣΔΙΤ, προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων κ.α) για την υλοποίηση πράξεων, κυρίως στους τομείς πολεοδομικού σχεδιασμού, χωροταξικών μελετών, αναπλάσεων και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων.

Το συμβουλευτικό του έργο θα απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητες του.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικοτήτων «ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών» ή «ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας, και Περιφερειακής Ανάπτυξης»,  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής,

Γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θεματικό αντικείμενο σχετικό           με τις αστικές αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων

Δ) έχουν σωρευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέματα αναζήτησης, διαχείρισης και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων από δημόσιους φορείς και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Ε) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

ΣΤ) Επιθυμητές οι επιστημονικές ή άλλες δημοσιεύσεις

 

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

γ)  Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών,

δ) Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από αποδεικτικά εμπειρίας στο ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο,

ε) Αντίγραφο πτυχίων ξένων γλωσσών

στ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Αρταίων, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε προθεσμία πέντε εργάσιμων (5) ημερών  η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού, στο Γραφείο Προσωπικού  (αρμόδια υπάλληλος  Πανούτσου Ευσταθία τηλ. επικοινωνίας 2681362212) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ