Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Επαναληπτική Προκήρυξη Παραχώρησης θέσεως περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αρταίων

21 Φεβρουαρίου 2018

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Άρτα    21-02-2018                                                            

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                Αρίθμ. πρωτ.  4098

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Πληρ.  Κλεονίκη Καψάλη

ΤΗΛ.   26813-62244                      

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 Παραχώρησης θέσεως περιπτέρου σε Α.Με.Α., πολυτέκνους και

πολεμιστές Κύπρου στον Δήμο Αρταίων

  Γνωστοποιείτε ότι ο Δήμος Αρταίων, σύμφωνα με την 547/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ0ΘΩΩΨΑ-ΥΩΘ), αποφάσισε να παραχωρήσει μια (1) θέση περιπτέρου, σε όσους έχουν την ιδιότητα:

α) των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ),

β) Πολυτέκνων και

γ) Πολεμιστών Κύπρου

και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ανωτέρω ιδιότητα να υποβάλλουν στο Δήμο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω, για την παραχώρηση της εξής θέσεως περιπτέρου:

  • μία (1) θέση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Π. Γαρουφαλιά & Αρτινών Πεσόντων, στο Δήμο Αρταίων

Με την 42/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΝ75ΩΨΑ-ΝΧΧ), αποφάσισε την αναδημοσίευση της με αρ.πρωτ. 41011/25-10-2017 προκήρυξης για την παραχώρηση της ανωτέρω θέσης, καθώς στην πρώτη προκήρυξη δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος.

Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες:

α)  άτομα με αναπηρία (Α.με.Α.),

β)  πολύτεκνοι και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου. Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ανωτέρω θέση περιπτέρου θα διατεθεί σε ενδιαφερομένους  Α.με.Α., πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου, με την καταβολή ετήσιου τέλους 1.000,00€.

Ως κριτήριο επιλογής των δικαιούχων λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την αίτηση με τα προβλεπόμενα- ανά κατηγορία- δικαιολογητικά ανυπερθέτως, μέχρι την Παρασκευή 09/03/2018 (ημερομηνία πρωτοκόλλου).

Τα προβλεπόμενα- ανά κατηγορία- δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Άτομα με αναπηρία,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει σήμερα, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας ή γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

  • Πολύτεκνοι,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

  • Μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου,

α. Αίτηση

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. οικονομικού έτους 2016. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

δ. Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

ε. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο Αρταίων από την οποία να προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βεβαιωθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε βάρος του (άρθρο 285 ν. 3463/2006)

Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της θέσεως του περιπτέρου ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού παραχωρητηρίου (μισθωτηρίου), μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την αίτηση και την προκήρυξη, ατελώς, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αρταίων (τηλ. Επικοινωνίας 2681362244).

                                                                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος του Δήμου

Κλεονίκη Καψάλη

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ