Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

19 Ιουνίου 2020

 

ΑΔΑ: Ψ8Ψ2ΩΨΑ-9ΨΒ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα 18 Ιουνίου 2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθ. πρωτ.: 12017/2020
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
 
 
 
 
 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘ. (3) ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων.
 7. Την αριθ. 116/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος με αριθμ. 6 της Δημοτικής Αγοράς με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία
 8. Την αριθ. 165/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη όρων και καθορισμό κατωτάτου ορίου μισθώματος για την εκμίσθωση καταστήματος με αριθμ. (3) εντός της Δημοτικής Αγοράς για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 9. Την αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων
 10. Την αρ. 8953/12-05-2020 (ΑΔΑ: 96Λ4ΩΨΑ-8Α9) Περίληψη Διακήρυξης
 11. Την αρ. 211/2020 (ΑΔΑ: Ψ9Χ2ΩΨΑ-63Ρ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 26-05-2020 άγονο Πρακτικό δημοπρασίας
 12. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας της αρ. 8884/12-05-2020 Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση του καταστήματος αρ. (3) της Δημοτικής Αγοράς  για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις  25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:30 π.μ έως 13:45 π.μ.

 

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 255,00 € / μήνα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 306,00 ευρώ.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου έχει αναρτηθεί και η αρ. 8884/12-05-2020 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου..

 

 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                                        

 

 

                                                                                    Χρήστος Τσιρογιάννης

 

2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ Ψ8Ψ2ΩΨΑ-9ΨΒ)