Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος (Πλατεία Σκουφά)

19 Μαΐου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Άρτα 18 Μαϊου 2022
Αριθ. πρωτ.: 11248 οικ./2022
ΑΔΑ: 9ΗΜ3ΩΨΑ-ΓΑΤ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 5/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΖΨΩΨΑ-ΖΜΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας των διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2022.
 7. Την αριθ. 154/2021 (ΑΔΑ: 6ΦΧ1ΩΨΑ-Ε9Β) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες αποφασίστηκε η διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ισόγειο Δημοτικού κατ-τος με αριθ. (5) εμβαδού 28,80 τ.μ. στην πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του Δήμου Αρταίων.
 1. Την αριθ. 108/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΣΓΩΨΑ-9ΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύνταξη όρων διακήρυξης δημοπρασίας και το καθορισμό κατώτατου ορίου μισθώματος για την  εκμίσθωση του Ισόγειου καταστήματος με αριθ. (5) στη πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του δήμου Αρταίων.
 2. Την αριθ. 8939 οικ./14-04-2022 Διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Αρταίων
 3. Την αριθ. 8941 οικ./14-04-2022 (ΑΔΑ: 6Θ71ΩΨΑ-Τ2Π) Περίληψη Διακήρυξης
 4. Την αριθ. 198/2022 (ΑΔΑ: 963ΗΩΨΑ-ΜΔΖ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το από 28-04-2022 πρακτικό άγονης δημοπρασίας
 5. Το άρθρο 13 – Επανάληψη Δημοπρασίας της αριθ. 8939 οικ/14-04-2022 Διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτή πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος με αριθ. (5) συνολικού εμβαδού 28,80 τ.μ. που βρίσκεται στην πλατεία Σκουφά (Κιλκίς) του δήμου Αρταίων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 5/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη  και ώρα από 10:30 π.μ έως 11:00 π.μ.

 Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 405,00 ευρώ μηνιαίως.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στην αριθ. 8939 οικ./14-04-2022 Διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς,

δηλαδή ως ποσό εγγύησης συμμετοχής,  ορίζεται το ποσό των 486,00 €.

 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

 Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η αριθ. 8939 οικ./14-04-2022 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής και δημοσιεύεται σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤ-ΜΑ (5) ΠΛ.ΣΚΟΥΦΑ 2022