Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

19 Ιουνίου 2020

 

 

                                                                                                              ΑΔΑ: Ψ6Φ4ΩΨΑ-ΘΝΗ

                                                                                       Άρτα18/06/2020

                                                                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου 12010/2020                     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών           
Τμήμα Εσόδων
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χ-Ζιώγα Μ.
Τηλ: 2681362272-206

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις  του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Την αριθ. 12244/24-05-2018 απόφαση  Δημάρχου περί «Τροποποίηση της υπ΄αρ. 9989/03-05-2018 απόφασης περί ΄΄Ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων΄΄».
 7. Το άρθρο 196 του ν. 4555/2018 (Α΄133) που τροποποιεί τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) που αφορούν στην παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των δήμων και ειδικότερα, ως προς το άρθρο 192 του ΚΔΚ, προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα υπεκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων τόσο για τις μελλοντικές όσο και για τις ενεργές κατά τη δημοσίευση του νόμου συμβάσεις.
 8. την αριθμ. 115/2020 απόφαση του Δ.Σ με την οποία αποφάσισε την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών-δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.
 9. την αριθμ. 167/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης

όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των αγροτικών (σχολικών-

δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της ΔΕ Ξηροβουνίου και της

ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με πλειοδοτική, φανερή και

προφορική δημοπρασία.

 1. την αριθμ. 167/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής περί σύνταξης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των

αγροτικών (σχολικών-   δημοτικών) εκτάσεων  της ΔΕ Αμβρακικού, της

ΔΕ Ξηροβουνίου και της ΔΕ Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων, με

πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία.

 1. Την αρ. 9019/13-05-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων με την οποία εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης
 2. Την αριθμ. 9038/13-5-2020 (αδα: 6ΗΟΝΩΨΑ-ΓΞΩ) Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης αγροτικών ακινήτων , η οποία αναρτήθηκε και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο

 

 1. Την αρ. 213/2020 (ΑΔΑ: 68ΜΔΩΨΑ-ΚΚΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα από 28-05-2020 πρακτικά δημοπρασιών για  την εκμίσθωση αγροτικών εκτάσεων ΔΕ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου και Φιλοθέης
 2. Το άρθρο 12 – Επανάληψη Δημοπρασίας, της αριθ. /14-05-2019 Διακήρυξη του Δημάρχου Αρταίων, σύμφωνα με το οποίο η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιαστεί σε αυτήν πλειοδότης

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε επαναληπτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των παρακάτω αγροτικών ακινήτων, Σχολικών-Δημοτικών εκτάσεων, της Δ.Ε. Αμβρακικού ), της Δ.Ε. Ξηροβουνίου και της Δ.Ε. Φιλοθέης του Δήμου, ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια»

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. θέση «Αραμπάδες»

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι»

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες»

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι»

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα»

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες»

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα»

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι»

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα»

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ. θέση «Μαραθιά Χανόπουλο»

3) δημοτική έκταση εμβαδού 4,563στρ. θέση «Λυγαριά Καμπής»

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) θέση «Νησί»

2) Σχολική έκταση εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) θέση «Τσιβίκια»

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση «Καμάρες»

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες»

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο»

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. .(αρ.κληρ.403) θέση «Γκαμήλες»

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 767/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  25 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα ως κάτωθι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ώρα 09:00 με 09:15

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολική έκταση(αρ.κληρ.436) εμβαδού 14,25στρ. «Αραμπάδες» ώρα 09:15 με 09:30

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδού 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ώρα 09:30 με 09:45

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ώρα 09:45 με 10:00

Τ.Κ. Ράχης

3) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ώρα 10:00 με 10:15

4) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ώρα 10:15 με 10:30

5) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ώρα 10:30 με 10:45

6) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ώρα 10:45 με 11:00

Τ.Κ. Καμπή

1) δημοτική έκταση εμβαδού 29στρ. θέση «Μουζιάκι» ώρα 11:00 με 11:15

Τ.Κ. Γρίμποβο

1) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,866στρ. θέση «Άγιοι Σαράντα» ώρα 11:15 με 11:30

2) σχολικός κλήρος εμβαδού 2,00στρ.  «Μαραθιά Χανόπουλο» ώρα 11:30 με 11:45

3) σχολικός κλήρος εμβαδού 12,150στρ. «Μεσσαριά Χανόπουλο» ώρα 11:45 με 12:00

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) δημοτ. έκταση(αρ.κληρ.422) εμβαδ.3,5 στρ. θέση «Νησίι»  ώρα 12:00 με 12:15

2) σχολ.έκταση(αρ.κληρ.1203)εμβαδ.3,5στρ.θέση «Τσιβίκιαι» ώρα 12:15 με 12:30

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 7,450 στρ. θέση « Καμάρες » ώρα 12:30 με 12:45

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961 στρ. θέση « Ράχες » ώρα 12:45 με 13:00

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» ώρα 13:00 με 13:15

Τ.Κ. Καλαμιά

1)δημοτ.έκταση(αρ.κληρ.403)εμβαδ.5,5στρ.θέση«Γκαμήλες»ώρα 13:15 με 13:30

        Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό ενοικίου που καταβάλλονταν μέχρι την λήξη των συμβάσεων των προηγούμενων δημοπρασιών ανά στρέμμα ετησίως ή τις τιμές εκκίνησης προηγούμενων άγονων διαγωνισμών, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» τιμή εκκίνηση 12,40€/στ

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκτ.(αρ.κληρ.436)εμβαδ.14,25στρ.θέση«Αραμπάδες» τιμή εκκ 34,25€/στ

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτ. έκταση εμβαδ.10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» τιμή εκκίνηση 15,96€/στρ

2) δημοτική έκταση εμβαδ.7,375στρ. θέση «Μπούκες» τιμή εκκίνηση 24,08€/στρ

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολ. έκταση εμβαδού  7,686στρ. θέση «Δερβένι» τιμή εκκίνηση 20,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» τιμή εκκίνηση 26,00€/στρ

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

4) σχολική έκταση εμβαδ. 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» τιμή εκκίνηση 28,00€/στρ

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  τιμή εκκίνησης 20,08€/στρ

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολ.κλήροςεμβαδ.12,866στρ.θέση «Άγιοι Σαράντα» τιμή εκκίνηση 9,68€/στρ

2)σχολ.κλήροςεμβαδ.2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο»τιμή εκκίνησης 16,08€/στ

3)δημοτ. έκταση εμβαδ.4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» τιμή εκκίνησης 21,28€/στρ

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδού 3,5 στρ.(αρ.κληρ.422) «Νησί» τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

2) Σχολική έκτ. εμβαδ. 3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203) «Τσιβίκια τιμή εκκίνησης 9,68€/στ

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» τιμή εκκίνησης 24,00€/στρ

2) σχολική έκταση εμβαδ.6,5 στρ. θέση «Παλιομέτοχο» τιμή εκκίνησης 24,00€/στ

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» τιμή εκκίνησης 32,80€/στ

 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι:

Τ.Κ. Καλογερικού

1) σχολική έκταση εμβαδού 20στρ. θέση «Γεφύρια» ποσό εγγύησης 24,80€

Τ.Κ. Γαβριάς

1)σχολ.έκταση(αρ.κληρ.436)εμβδ.14,25στρ.«Αραμπάδες»ποσό εγγύηση 48,80€

Τ.Κ. Ψαθοτοπίου

1) δημοτική έκταση εμβαδ. 10.290στρ. θέση «Καλαμάκι» ποσό εγγύησης 16,42€

2) δημοτική έκταση εμβαδού 7,375στρ. θέση «Μπούκες» ποσό εγγύησης 17,76€

Τ.Κ. Ράχης

1) σχολική έκταση εμβαδού 7,686στρ. θέση «Δερβένι» ποσό εγγύησης 15,37€

2) σχολική έκταση εμβαδού 10,00στρ. θέση «Κανάτα» ποσό εγγύησης  26,00€

3) σχολική έκταση εμβαδού 2,6στρ. θέση «Λάμπρες» ποσό εγγύησης 7,28€

4) σχολική έκταση εμβαδού 1,7στρ. θέση «Παναγούλα» ποσό εγγύησης 4,76€

Τ.Κ. Καμπή

1)δημοτική έκταση εμβαδ. 29στρ. θέση «Μουζιάκι»  ποσό εγγύησης 58,23€

Τ.Κ. Γρίμποβο

1)σχολικ.κλήρος εμβαδ.12,866στρ.  «Άγιοι Σαράντα» ποσό εγγύησης 12,45€

2)σχολ.κλήρος εμβαδ. 2,00στρ.«Μαραθιά-Χανόπουλο» ποσό εγγύησης 3,22€

3)δημοτ. έκταση εμβαδού 4,563στρ.«Λυγαριά Καμπής» ποσό εγγύησης 9,71€

Τ.Κ. Άγιο Σπυρίδωνα

1) Δημοτική έκτ. εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.422)θέση «Νησί» ποσό εγγύησης 3,39€

2) Σχολική έκτασ εμβαδ.3,5 στρ.(αρ.κληρ.1203)θ «Τσιβίκια ποσό εγγύησης 3,39€

Τ.Κ. Κιρκιζάτες

1) Δημοτική έκταση εμβαδ.7,450 στρ. θέση «Καμάρες» ποσό εγγύησης 24,44€

Τ.Κ. Πολύδροσο

1) σχολική έκταση εμβαδού 4,961στρ. θέση «Ράχες» ποσό εγγύησης 11,91€

2) σχολική έκταση εμβαδού 6,5 στρ. θέση«Παλιομέτοχο» ποσό εγγύησης 15,60€

Τ.Κ. Καλαμιά

1) Δημοτική έκταση εμβαδού 5,5 στρ. θέση «Γκαμήλες» ποσό εγγύησης 18,04€

  

 Η παρούσα επαναληπτική Περίληψη διακήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενεργείας της δημοπρασίας.

Τα έξοδα δημοσίευσης καταβάλλονται από τον τελευταίο πλειοδότη της δημοπρασίας και εξοφλούνται (αναλογικά) πριν από την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Επίσης η παρούσα επαναληπτική περιληπτική διακήρυξη Θα αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα είναι αναρτημένη και η αριθ. 9019/13-05-2019 διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, στο πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στα αντίστοιχα ΚΕΠ Αμβρακικού, Ξηροβουνίου  και Φιλοθέης .

Αντίγραφα της παρούσας επαναληπτικής περιληπτικής διακήρυξης, χορηγούνται από το Τμήμα Εσόδων μέχρι και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας της δημοπρασίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681362272 & 2681362206)

          

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                                                                 

              

                                                                    ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ (ΑΔΑ Ψ6Φ4ΩΨΑ-ΘΝΗ)