Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθµού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων

09 Σεπτεμβρίου 2021

ΑΔΑ: 6504ΟΛΙΦ-Μ40

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Άρτα 09.09.2021
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                 Αριθ. Πρωτ. 1701
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Θέμα: «Επαναληπτική περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Παιδικού Σταθμού Άγιου Σπυρίδωνα ∆ήµου Αρταίων».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Αγίου Σπυρίδωνα. Το μίσθιο:

  • να βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Αρταίων,
  • να είναι εμβαδού 150-160 τετραγωνικών μέτρων τουλάχιστον,
  • ισόγειο
  • και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

Το κτίριο πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους χώρους, και να πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στο αριθ. 99/2017 Π.∆. ( ΦΕΚ 141/τ.Α΄/28-9-2017),για την λειτουργία Παιδικού Σταθμού 25 (είκοσι πέντε) νηπίων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής αναφέρονται στην σχετική διακήρυξη 1536/2021 (ΨΓ40ΟΛΙΦ-Ζ9Φ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης έως και 20/09/2021.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.∆/τος 270/81, η οποία µε επιτόπιο έλεγχο, κρίνει περί της καταλληλόλητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του εάν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

 

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Το σύνολο της διακήρυξης παρέχεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), καθώς και του προγράμματος ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται όλες τις εργάσιμες  ημέρες από 8:00 έως 14:00, από τα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. (Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. Δήμου Αρταίων, Ορλάνδου 9, 1ος όροφος, Άρτα).

Αρμόδιος υπάλληλος: Ζήση Αθηνά, τηλέφωνο 2681024441.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Επαναληπτική διακήρυξη κτιρίου Αγίου Σπυρίδωνα