Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ

13 Ιουλίου 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Επαναφέρεται προς συζήτηση (κατόπιν της από 25-4-2018με αύξοντα αριθμό καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Εφετείου Ιωαννίνων και προσδιορισμού δικάσιμου194/2018 κλήση του Φιλανθρωπικού ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων) κατά την δικάσιμο της 19ης Σεπρεμβρίου2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. με αριθμό πινακίου 17, η από 10.1.2017 με αύξοντα αριθμό καταθέσεως δικογράφου στη Γραμματεία του Εφετείου Ιωαννίνων και προσδιορισμού δικάσιμου 122/2017 αίτηση του φιλανθρωπικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΛΕΗ ΑΡΤΑΣ», που εδρεύει στην Άρτα, οδός Μητροπολίτου Ιγνατίου –αρ.24,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με ΑΦΜ :090001656- Δ.Ο.Υ Άρτας, {Κληροδότημα Λεωνίδα Αρβανιτογιώργου }με την οποία ζητείται, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στο δικόγραφο, να βεβαιωθεί για τους, αναλυτικώς περιγραφέντες στο ιστορικό της παρούσης, λόγους ότι η βούληση του διαθέτη Λεωνίδα Αρβανιτογιώργου, κάτοικος εν ζωή Άρτης διαμένοντος κατά το χρόνο θανάτου στο Χαλάνδρι  Αθηνών ο οποίος απεβίωσε την 15η Νοεμβρίου 1971, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί άλλως και σε κάθε περίπτωση συντρέχει αδυναμία πραγμάτωσής της κατελειπόμενης στο αγαθοεργό ίδρυμα «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» κληρονομαίας περιουσίας {αναφερόμενης αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσης και δη ισόγειο ακίνητο κείμενο στην πόλη της Άρτας και επί της δημοτικής οδού Νικολάου Σκουφά – αρ.30} με την ανωτέρω από 1.11.1969 ιδιόγραφη διαθήκη {νομίμως δημοσιευθείσα με τα υπ αριθμ. 2111/28.12.1971 πρακτικά συνεδριάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών} :α/ ότι η κληρονομιαία περιουσία δεν καταλήφθηκε, κατά τη βούληση του διαθέτη για να αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς σκοπού αλλά για να υπηρετεί κατ ουσίαν το σ το σκοπό του Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ» β/ η διοίκησή της (καταληφθείσας κληρονομιά) θα πρέπει, να λαμβάνει χώρο από το Δ.Σ. του αγαθοεργού Ιδρύματος «ΕΛΕΗ ΑΡΤΗΣ», όπως συμβαίνει εξ αρχής μέχρι και σήμερα κατά τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 96παρ. 2 του Αναγκαστικού Νόμου 2039/1939 άλλως του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4182/2013, αξιοποιούμενη προς καταβολή οικονομικών βοηθημάτων σε άπορες οικογένειες και απόρους εν γένει και Υ/ ως εξυπηρετούμενος σκοπός αυτής {καταληφθείσας κληρονομιαίας περιουσίας}, εφεξής ο διαληφθείς στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος « Περί Εγκρίσεως του Κανονισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ελεών Άρτας «,νομίμως δημοσιευθέντος στις 12 Νοεμβρίου 1929 στο με Αριθμό Φύλλο 398 της Εφημερίδος Της Κυβερνήσεως Τεύχος Ά, σκοπός του αγαθοεργού Ιδρύματος μας, έχων το κάτωθι επακριβές : « …. Ο σκοπός των «Ελεών Άρτης» είναι ο υπό των διαθηκών των ευεργετών και των δι ειδικών δηλώσεων των Δωρητών καθοριζόμενος. Επιδιώκεται δε 1) δια της προικίσεως απόρων εναρέτων κορασιών,2) δια της χορηγίας βοηθημάτων εις πένητας ή ανικάνους προς εργασίαν 3)δια της χρηματικής ενισχύσεως εις μαθητάς απόρους και χρηστοήθεις , 4) δια της συντηρήσεως των νόθων και 5 ) εν γλενει δια της φιλανθρώπου αντιλήψεως κατά το γράμμα και το πνεύμα των διαμηκών και των  δηλώσεων των ευεργετών και Δωρητών των «Ελεών Άρτης». Πάντες οι ανωτέρω σκοποί αφορώσι μόνο Χριστιανούς της Κοινότητος Άρτης και τίθενται εις εφαρμογήν κατά τα ειδικότερων υπό του Συμβουλίου οριζόμενα…».