Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

18 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, σας καλούμε   να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  19η Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09,30 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 19-6-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14000/18-6-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

1.- Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων

 

2.- Χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στους δικηγόρους: α) Βασίλειο Χατζηγιαννάκη του Ευαγγέλου (Α.Μ./Δ.Σ.Α: 28288), κάτοικο Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος αριθ. 8-10, β) Ιωάννα Χαραλάμπους του Παναγιώτη (Α.Μ./Δ.Σ.Α: 19336), κάτοικο Αθηνών, οδός Γλύκωνος αριθ. 6-8, γ) Κυριάκο Πετάκο του Δημητρίου (Α.Μ./Δ.Σ.Α.: 26110), κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αριθ. 52, και δ) Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη του Νικολάου (ΑΜ/ΔΣΑ: 4306), κάτοικο Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 8, Αθήνα, όπως από κοινού ή κεχωρισμένως  :Παραστούν ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη δικάσιμο της 2.7.2024 για την συζήτηση της από 10.6.2024, με ΑΒΔ 4904/2024 και ΒΔΥ 155/2024 προσφυγής ανάκλησης του Δήμου Αρταίων για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 07/2024 Πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας,

 

3.- Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ΄αριθμ. 8/2024 πράξης της επιτρόπου του Ελεγκτικού συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας σχετικά με την σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αρταίων και της ένωσης οικονομικών Φορέων «K. Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε. με δ.τ. «Κ. ΣΤΑΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ» / «ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΑΒΒΑ» με αντικείμενο την μελέτη με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΜΑΥΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ»,

 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                   

                                                                                 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ