Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25 Ιουνίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τα α όσα αναφέρονται στις σχετικές περί σύγκλισης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, σας καλούμε   να συμμετάσχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την  26η Ιουνίου 2024 ημέρα της εβδομάδας  ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 09,30 πμ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 26-6-2024 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14582/25-6-2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

  1. «Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων της Πράξης «Συμβουλευτικό Κέντρο Δ. Αρταίων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών», χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6004492 »

 

  1. «Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αρταίων» χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π «ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027» με κωδικό ΟΠΣ 6002043».

 

  1. «Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Άμυνας».

 

  1. «Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν, στο Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Αθλητισμού».

 

  1. «Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις 206 του ν. 3584/2007, όπως ισχύουν,  στο Τμήμα Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Ανάπτυξης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                                    

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ