Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κωστακιών» του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων

16 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ – ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ –

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ – ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρτα      16 /11/2017

Αρ. Πρωτ. 43950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αρταίων έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρθρου 377 παρ.1 περιπτ. 40 του Ν. 4412/2016,

β) την υπ΄αρ. 3/2016 απόφαση αποδοχή δωρεάς Στατικής μελέτης «Κατασκευή Στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κωστακιών» του Κέντρου Κοπινωνικής Μέριμνας – Παιδείας Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων (Ν.Π.Δ.Δ.), ανακοινώνει ότι από τον κ. Κωνσταντάκη Κων/νο κατατάθηκε η Στατική Μελέτη για την «Κατασκευή Στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Κωστακιών».

Συγκεκριμένα κατατέθηκαν τα παρακάτω:

1) Θεμελίωση – Κάτοψη Ανωδομής (ΣΤ01),

2) Τομές Στεγάστρου (ΣΤ02),

3) Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες (ΣΤ03),

4) Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.

Τα ανωτέρω εκπονήθηκαν από τον ίδιο δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα από τον Δήμο Αρταίων.

Η Ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευσή της σχετικής ανακοίνωσης να μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης.

Ο Δήμαρχος  Αρταίων

Χρήστος Τσιρογιάννης