Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρτας
26810-78768 https://www.deya-artas.gr Βασιλέως Πύρρου 17, 47100, Άρτα

Gallery

Η Δ.Ε.Υ.Α.Α (Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Αρτας) ιδρύθηκε σε εφαρμογή του Ν. 1069/1980 με την απόφαση 31/1981 του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση 8/1992. Η ίδρυσή της επικυρώθηκε με το Προεδρικό διάταγμα 472/2-7-1982 ΦΕΚ Α/86 και άρχισε να λειτουργεί τον Ιανουάριο του 1984.

Η ΔΕΥΑΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2307/1995 και ισχύει.

Στην διάρκεια των χρόνων λειτουργίας της, η ΔΕΥΑΑ, οργανώθηκε, στελεχώθηκε και ανέπτυξε δραστηριότητες στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με στόχο πάντα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

 • Αντικατέστησε όλο το παλαιό δίκτυο ύδρευσης κάνοντας ταυτόχρονα βελτιώσεις και παρεμβάσεις.
 • Αντικατέστησε μέρος του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και κατασκεύασε μεγάλο μέρος νέου δικτύου.
 • Κατασκεύασε το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων.
 • Κατασκεύασε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
 • Μηχανοργάνωσε της υπηρεσίες της.

Tα περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στην ΔΕΥΑΑ από τον Δήμο με την ίδρυσή της ήταν:

 • τα υπάρχοντα τότε δίκτυα ύδρευσης (πεπαλαιωμένα),
 • τα υπάρχοντα τότε δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων,
 • το παλαιό και εκτός λειτουργίας αντλιοστάσιο με τις γεωτρήσεις του
 • και οι δεξαμενές ύδρευσης 250, 500, 1000 και 1500 κυβικών μέτρων.

Στόχοι:

 • Επέκταση του Δικτύου Αποχέτευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα
 • Ύδρευση από τη λίμνη του Φράγματος Πουρναρίου
 • Τηλεέλεγχος και τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

Ιστοσελίδα ΔΕΥΑΑ: https://www.deya-artas.gr/