Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΣΤΙΣ 10 & 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

19 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 38 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α’): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δήμου. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθρων αγορών που αφορά η πρόσκληση, ήτοι στη συγκεκριμένη περίπτωση για 10 και 11 Μαρτίου 2020.

Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:

α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,

β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του άρθρου 38 του Ν.4497/17.

Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 4, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα δηλώνονται ακριβώς τα είδη προς διάθεση
  • Άδεια υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης (σε ισχύ)
  • Πιστοποιητικό υγείας (σε ισχύ), εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
  • Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το Taxis
  • Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το Taxis
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Δημοτική ενημερότητα (σε ισχύ)

Κατάθεση αιτήσεων με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως ανωτέρω, θα γίνεται έως και την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 (απόδειξη κατάθεσης με αριθμό πρωτοκόλλου). Υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά θα αποκλειστούν.

Πέριξ του Ιερού Ναού της Αγίας Θεοδώρας, έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αρταίων 10 (δέκα) θέσεις ανάπτυξης υπαίθριων πάγκων, όπως απεικονίζονται στο κάτωθι διάγραμμα:

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.

Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για τη συγκεκριμένη υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι Καψάλη Κλεονίκη και Μολώνη Θεοδώρα στα τηλέφωνα 26813 62244 και 26813 62144 αντίστοιχα.