Διαβουλεύσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Δημόσια Διαβούλευση Επικρατέστερου Σεναρίου Χωροθέτησης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Αρταίων

06 Δεκεμβρίου 2021

Αύριο Τρίτη 07/12/2021 ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση για το ΣΦΗΟ με την συμμετοχή του Πρόεδρου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Ο Δήμος Αρταίων έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), προκειμένου να παρέχει οργανωμένα στους δημότες, εργαζόμενους και επισκέπτες του τη δυνατότητα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής ισχύος (ήτοι AC ή DC συσκευές ισχύος 3,7 kW έως 22 kW) ή υψηλής ισχύος (AC ή DC συσκευές ισχύος >22kW) και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου, ο Δήμος προσκαλεί τους πολίτες της περιοχής στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το προκρινόμενο σενάριο χωροθέτησης, όπως παρουσιάζεται στους σχετικούς χάρτες τους οποίους μπορείτε να δείτε στο https://www.arta.gr/sfio/ .

Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις και τα σχόλιά σας μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: sfio@arta.gr .

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 10η Δεκεμβρίου 2021.

Επιπλέον, με στόχο την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) σας προσκαλούμε να συμμετέχετε διαδικτυακά στη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07/12/2021 και ώρα 10:00, μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams στον παρακάτω σύνδεσμο, τον οποίον μπορείτε να βρείτε και στο https://www.arta.gr/sfio/ :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VjOTI3NDMtYTc1OS00ZmY4LTkxMzQtNTQ3ZTEzNWZjNGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6c5648f-2859-4202-b583-1878b01ad4e0%22%2c%22Oid%22%3a%222891fd62-6b1f-4cb6-8aa5-99ca3dc57233%22%7d

Ο Δήμος Αρταίων στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο εμπλεκομένων φορέων που συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων.

Με αυτό τον τρόπο όλοι μαζί συν-σχεδιάζουμε το μέλλον του τόπου μας, συμβάλουμε στην επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων και εφαρμόζουμε στην πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί συνοπτικά το έργο από τον Τεχνικό Σύμβουλο υλοποίησης, θα δοθούν διευκρινήσεις από την ομάδα εργασίας του Δήμου και θα συζητηθούν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που έχουν γίνει στην πρώτη φάση της διαβούλευσης (ερωτηματολόγιο). Επιπλέον θα τοποθετηθεί στο θέμα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.