Τελευταία Νέα

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Δημοπρατείται το έργο «Κατασκευή Τμημάτων του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Αρταίων» προϋπολογισμού 2.046.000,00 από την ΔΕΥΑ Άρτας.

11 Φεβρουαρίου 2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Άρτας, προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Τμημάτων του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Αρταίων» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.046.000,00 ευρώ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4/3/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10/3/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ.

Tο προτεινόμενο έργο αφορά τον οικισμό των νέων εργατικών κατοικιών και δύο τμημάτων του αστικού ιστού της κάτω πόλης της Άρτας. Στον οικισμό των νέων εργατικών κατοικιών, προβλέπεται η κατασκευή δικτύου oμβρίων, φρεατίων επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής. Στην περιοχή της κάτω πόλης θα εκτελεστούν έργα σε τμήμα της οδού Μητροπολίτου Πορφυρίου και σε τμήμα της Παραλλήλου της Περιφερειακής οδού.  Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η κατασκευή αγωγού ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες και η κατασκευή αγωγού ομβρίων κλειστής ορθογωνικής διατομής. Στον αγωγό ομβρίων κυκλικής διατομής θα κατασκευαστούν ορθογωνικά φρεάτια επίσκεψης, ενώ στα ορθογωνικά  τμήματα των αγωγών προβλέπονται λαιμοί επίσκεψης. Τέλος περιλαμβάνεται και η κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, ως υποέργο της Πράξης «Κατασκευή  τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων» .