Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΑΙΩΝ

03 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΑ 6ΒΣΘΩΨΑ-ΥΙ3

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                   

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                  

Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών

Πληρ.: Χαιρέτη Αγγελική

Τηλ.:2681362173

Fax : 2681362269

e-mail : chaireti@arta.g

                    

            Άρτα 3-12-2021

            Αρ. Πρωτ. 26435   

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρίνηση ανοιχτού διαγωνισμού για την  προμήθεια υλικών συντήρησης και  επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021 του Δήμου Αρταίων

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης Χρήστος έχοντας υπ’ όψιν τα εξής:

  1. Τον αριθμό διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ:146545, με αρ. Πρωτ. 26132/30-11-2021 ΑΔΑΜ:21PROC009635468, για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αρταίων έτους 2021, του Δήμου Αρταίων.
  2. Το άρθρο 72 του Ν4412/16 σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής ο υπολογισμός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής έγινε με 4%.

Μετά από τον σωστό υπολογισμό  2% τα ποσά των εγγυητικών επιστολών στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης, διαμορφώνονται ως εξής

ΟΜΑΔΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 48.386,29 968,00
ΟΜΑΔΑ 1η Ξυλουργικά 2.130,00 43,00
ΟΜΑΔΑ 2η Οικοδομικά υλικά 10.010,26 200,00
ΟΜΑΔΑ 3η Άσφαλτος 16.200,00 324,00
ΟΜΑΔΑ 4η Σιδηρουργικά 8.898,05 178,00
ΟΜΑΔΑ 5η Σκυρόδεμα 3.975,00 80,00
ΟΜΑΔΑ 6η Χρώματα 7.172,98           143,00

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ