Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Διαβούλευση  επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων”

15 Απριλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα, 15 Απριλίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΠΡΟΣ:
ΤMΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πληρ.: Ζιώγα Μαλίτσα
Τηλ.: 2681362210
Email: zioga@arta.gr
  Δημότες  Δήμου Αρταίων

ΘΕΜΑΔιαβούλευση επί της υπ. αριθμ. 10/2022 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΡΒ0ΙΩΨΑ-Β94) με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθ. 626/2017 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6Μ5ΣΩΨΑ-8ΘΞ) του Δήμου Αρταίων

Στα πλαίσια  της εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Αρταίων και σε εφαρμογή του γενικότερου νομικού πλαισίου που διέπει και καθορίζει τους κανόνες για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και ειδικότερα τις διατάξεις του Α.Ν. 582/1968 (ΦΕΚ 225/Α) και του Β.Δ/τος του 58 (ΦΕΚ 171/Α), η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αρταίων εισηγήθηκε και συνέταξε τις παρούσες Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις του ισχύοντα Κανονισμού, οι οποίες εγκρίνονται από το συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που επιθυμούν να  συμμετέχουν στη διαβούλευση, να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των  συγκεκριμένων τροποποιήσεων-συμπληρώσεων του αρχικού κανονισμού λειτουργίας & διαχείρισης των δημοτικών Κοιμητηρίων στo κάτωθι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): zioga@arta.gr, μέχρι τις 18-4-2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΚΙΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αρ 10-2022 Απόφαση ΕΠΖ

Αρ 626-2017 ΑΔΣ – Κανονισμός Κοιμητηρίων