Ανακοινώσεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Διαπιστωτική πράξη παραίτησης Μιχαήλ Κοτσαρίνη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου

29 Ιουνίου 2023

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Πληρ: Ε. Σαπρίκης
Τηλ: 26813-62213
email : saprikis@arta.gr
Άρτα  29/06/2023
Αριθμός πρωτοκόλλου  15483/2023

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ   Α Ρ Τ Α Ι Ω Ν

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114, Α΄), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, Α΄).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ 90, Α΄).
  4. Την αρ. πρωτ. 28000/05.12.2022 Απόφαση Δημάρχου Αρταίων (ΑΔΑ: ΨΝΓΩΩΨΑ-96Ρ) «Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων», στην οποία περιλαμβάνεται και ο ορισμός του κ. Μιχαήλ Κοτσαρίνη του Παναγιώτη ως Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Καθημερινότητας.
  5. Την από 07-06-2023 αίτηση παραίτησης του κ. Μιχαήλ Κοτσαρίνη του Παναγιώτη από τη θέση του Αντιδημάρχου και ανεξαρτητοποίησής του (αρ. πρωτ. 15483/07.06.2023 Δήμου Αρταίων).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Διαπιστώνουμε ότι η παραίτηση του κ. Μιχαήλ Κοτσαρίνη του Παναγιώτη από το αξίωμα του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς και Καθημερινότητας στο Δήμο Αρταίων κατέστη αυτοδικαίως οριστική την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας, ήτοι στις 08/06/2023.

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ