Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Διακήρυξη Μειοδοτικής Επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων

29 Νοεμβρίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

για τη μίσθωση από το Δήμο Αρταίων ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί
για τη στέγαση και λειτουργία του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια φανερής, προφορικής, μειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη στέγαση και λειτουργία του διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Αρταίων.

Έχοντας υπόψη:
Α)την παρ1,2,5 άρθρο 6 του ΠΔ270/81
Β) την αριθμ 587/ 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κήρυξης της διαγωνιστικής διαδικασίας ως άγονης,
Γ) την με αριθμ .Πρωτ 4922/8/03/2022 περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. πρωτ. 4921/ 08-03-2022 διακήρυξης, να υποβάλλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αρταίων, υπόψη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός φακέλου).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: εντός είκοσι (20) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον τοπικό τύπο, δηλαδή από την ημέρα Πέμπτη 1-12-2022 μέχρι και την 20-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81.

Η μίσθωση θα διαρκέσει έως 31-12-2027.

Η διάρκεια της μίσθωσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης.

Ως τιμή εκκίνησης της διαδικασίας μειοδοτικής δημοπρασίας, ορίζεται η καθορισθείσα με την έγγραφη πρόσκληση-απόφαση δημάρχου και σύμφωνα με την εκτιμηθείσα τιμή της επιτροπής του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα).

Το ακίνητο θα πρέπει:

 1. Χωρικά να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση μικρότερη των 500μ. από το Δημαρχείο (Περιφερειακή Οδός και Αυξεντίου 1).
 2. Το ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο, να έχει εμβαδό 200-280 τ.μ. και να
  διαθέτει:
  – Ανεξάρτητα γραφεία των 2 ή 3 θέσεων εργασίας που να επαρκούν για 10 συνολικά εργαζόμενους τηρούμενης της απόστασης του 1,5 μ. τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και του κοινού
  – Χώρο για την υποδοχή αναμονή κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων.
  – Ένα γραφείο για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής.
  – Μία αίθουσα δραστηριοτήτων, όχι μικρότερη των 20 τμ., που θα παρέχονται υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης.
  – Να διαθέτει δύο χώρους υγιεινής (ανδρών-γυναικών)
  – Να διαθέτει χώρο υγιεινής για ΑΜΕΑ ή να υπάρχει δυνατότητα κατασκευής του.
  – Προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες που να ικανοποιεί όλες τις προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδομικές και υγειονομικές διατάξεις.
  – Ο κανονισμός της οικοδομής αν υπάρχει, να επιτρέπει ή να μην απαγορεύει τη ζητούμενη χρήση.
  – Το προσφερόμενο ακίνητο να είναι διαμορφωμένο ώστε να μπορεί να λειτουργήσει άμεσα (μέχρι (2) μήνες).

Εν τέλει, το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 4921/08-03-2022 διακήρυξης του Δημάρχου Αρταίων.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες χορηγούνται το από τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Εθελοντισμού του Δήμου Αρταίων.

Διεύθυνση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου.

Τηλέφωνο: 2681362107 , Πληρ.: Καλλιόπη Τσεκούρα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ