Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. (11 & 12) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

15 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣΑΡΤΑΣ                                                           ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΔΑ: Ψ2Α0ΩΨΑ-ΓΙΑ

Άρτα 12 Μαΐου 2020      

Αριθ. πρωτ.: 8946/2020

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ενιαία εκμίσθωση των δημοτικών καταστημάτων με αριθ. (11 & 12)  στην πλατεία Αγ. Αναργύρων.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  ως εξής:

Ισόγειο κτίριο-κατάστημα, συνολικού  εμβαδού 34,68 τ.μ. [κατ/μα αρ.(11) εμβαδού 17,34 τ.μ. και κατ/μα αρ.(12) εμβαδού 17,34 τ.μ.] στην πλατεία του οικισμού των Αγίων Αναργύρων από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  130€/μήνα για τα καταστήματα με αρ.(11 & 12), της πλατείας Αγίων

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, δηλαδή ως ποσό εγγύησης ορίζεται το ποσό των 156€ για το ισόγειο κατάστημα με αρ.(11 &12) που βρίσκεται στην πλατεία των Αγίων Αναργύρων.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο Δήμαρχος

                                                                                                  

Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ