Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Νεγρέσι της Τ.Κ. Αμμοτόπου

19 Ιουλίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, δημοτική έκταση 4 στρ. στη θέση Νεγρέσι ΤΚ Αμμοτόπου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας των δημοπρασιών και αξιολόγησης των προσφορών, που συγκροτήθηκε με την αριθ 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα  Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 200,00 ευρώ /στρέμμα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή  γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ποσού δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι: 80,00 Ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                           Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΝΕΓΡΕΣΙ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ