Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΑ Τ.Κ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

15 Μαΐου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΑΔΑ: 6ΡΕ2ΩΨΑ-ΛΕΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Άρτα 14/5/2020
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ   Αριθμός  πρωτοκόλλου  8959/2020
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

(ως προς το κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΑ Τ.Κ. ΛΙΜΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή η εκμίσθωση Δημοτικής (δασικής) έκτασης,  η οποία αποτελεί τμήμα του με αριθμό 501 δημοτικού κληροτεμαχίου διανομής Λιμίνης 1929, στη θέση «χειμαδιά» Τ.Κ. Λιμίνης, εμβαδού 5.352,00 τ.μ., κατά χρήση, για την λειτουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο  και στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 12:00 π.μ έως 12:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 160,00 ευρώ ετησίως για το σύνολο της ανωτέρω έκτασης .

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι 16,00 ευρώ.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                                        

Χρήστος Τσιρογιάννης

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΑ ΛΙΜΙΝΗ