Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ 2017

25 Αυγούστου 2017

ΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81) «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Τις διατάξεις των άρθρων 574-618 Α.Κ.
5. Την αρίθμ. 60/2017 απόφασης του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας (ΑΔΑ: 7384465Ν8Ξ-90Ε)
6. Την αρίθμ. 61/2017 απόφασης του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (ΑΔΑ: ΩΠ33465Ν8Ξ-ΡΣΥ)
7. Την αριθμ. 68/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΑΕ ΟΤΑ
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4 στρεμμάτων, για την εγκατάσταση και λειτουργία μη μόνιμης κατασκευής Λούνα Πάρκ, η οποία αποτελεί τμήμα του εκθεσιακού χώρου κατά τη διάρκεια της Εμποροπανήγυρης 2017.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Εκθεσιακό Κέντρο ΄΄ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΓΙΑΣ΄΄, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ..
Ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς τα 25.000,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου και μέγιστη τιμή διάθεσης κάθε εισιτηρίου-μάρκας για τα παιχνίδια τα (2) δύο ευρώ με το ΦΠΑ εκτός από τέσσερα (4) παιχνίδια που θα δηλώσει ο ανάδοχος και η τιμή θα είναι τρία (3) ευρώ με το ΦΠΑ. Η τιμή για τα σκοπευτήρια και το γύρο του θανάτου θα είναι ελεύθερη επιλογή του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει στα ταμεία των παιχνιδιών σε εμφανή σημείο αναλυτικό τιμοκατάλογο διάθεσης των μαρκών.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να καταθέσει γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία θα καλύπτει τόσο τη συμμετοχή του στη δημοπρασία όσο και την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί, διαρκείας μέχρι και δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του χρόνου χρήσης του χώρου – λήξη του συμφωνητικού –, ποσού 5.000,00 ευρώ. Η κατατιθέμενη εγγύηση επιστρέφεται σε αυτούς που μετέχουν στη δημοπρασία – πλην του τελευταίου πλειοδότη – αμέσως μετά την απόφαση του ΔΣ της ΑΔΑΕ ΟΤΑ για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στον πλειοδότη θα επιστραφεί μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής.

Πληροφορίες για τη διακήρυξη του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΔΑΕ ΟΤΑ στο Συνεδριακό Κέντρο «Διώνη», πληρ. Γεώργιος Μπόνιας Τηλ. 2681078840 & Fax 2681075425

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Α.Δ.Α.Ε. ΟΤΑ

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

[embeddoc url=”https://www.arta.gr/wp-content/uploads/2017/08/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ-2017.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]