Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛ.ΣΚΟΥΦΑ

17 Νοεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθενται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την εκμίσθωση των αριθ. 2,3,5 & 6 καταστημάτων στην πλατεία Σκουφά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 78/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου) στον 3ο όροφο, στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:30 π.μ.

Ως ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των

α) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 2 της πλατείας Σκουφά

β) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 3 της πλατείας Σκουφά

γ) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 5 της πλατείας Σκουφά

δ) 300,00 ευρώ/μήνα για το καταστήματα 6 της πλατείας Σκουφά

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη, οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μισθωμάτων ενός έτους επί του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσό των: α) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 2, β) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 3, γ) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 5 και δ) 360,00 ευρώ για το κατάστημα 6.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Η παρούσα περιληπτική διακήρυξη να αναρτηθεί αμελλητί στο διαδίκτυο & στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), όπου θα αναρτηθεί και η διακήρυξη με τους αναλυτικούς όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

                                                                                               Ο Δήμαρχος Αρταίων

                                                                                              Τσιρογιάννης Χρήστος

 

 Ακριβές Αντίγραφο

Με εντολή Δημάρχου

Η υπάλληλος

Καψάλη Κλεονίκη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤ.ΠΛ.ΣΚΟΥΦΑ 2,3,5 & 6