Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

23 Αυγούστου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άρτα 23/08/2019
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ   Αριθµός πρωτοκόλλου 18118/2019
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ    
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
 
Ταχ Δ/νση: Περ. οδός & Αυξεντίου
ΤΚ: 47100
Πληρ: Παππάς Χρήστος
Τηλ: 268136272
Fax:2681079909
Email: pappas@arta.gr

 

«ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»

 

(βάσει της υπ’ αριθ.170/2019 Απόφασης της

Οικ. Επιτροπής του Δήμου Αρταίων σε συνδυασμό με την

υπ’ αριθμ. 313 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου  58 παρ.1, περ. δ΄, 94 και 95  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/2006).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010(ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 περί καταρτίσεων των όρων των δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή.
 5. Τις διατάξεις Π.Δ 270/1981(ΦΕΚ 77 Α /30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων και κοινοτήτων
 6. Τα άρθρα 75 παρ. Ι υπό τον τομέα στ΄(Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού ) και 194 του Ν. 3463/2006
 7. Την υπ’ αριθ.37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ 635/27-4/2007) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 8. Τις διατάξεις της παρ. 6 άρθρου 18 του Ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128Α’) περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για την στέγαση σχολικής μονάδας.
 9. Την υπ. Αριθμ 313/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων σχετικά με τη διενέργεια δημοπρασίας για την επιλογή μετακτιρίου στέγασης νηπιαγωγείων του Δήμου.
 10. Την υπ. Αριθμ.747/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για ανέγερση διδακτηρίων και στέγαση σχολικών μονάδων του Δήμου.
 11. Την υπ. Αριθμ. 6648/15-3-2018 Απόφαση Δήμαρχου Αρταίων για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.
 12. Τη λήξη των συμβάσεων μίσθωσης των ακινήτων.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

εκτίθεται σε φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση των 1ο Νηπιαγωγείου Άρτας, 6ο Νηπιαγωγείου Άρτας, 9ο Νηπιαγωγείου Άρτας και 10ο Νηπιαγωγείου Άρτας, ως κάτωθι:

 

Άρθρο 1

Περιγραφή μισθίων

Η δημοπρασία γίνεται για τη μίσθωση ακινήτων που θα στεγάσουν τα:

 • 1ο Νηπιαγωγείο Άρτας,
 • 6ο Νηπιαγωγείο Άρτας,
 • 9ο Νηπιαγωγείο Άρτας,
 • 10ο Νηπιαγωγείο Άρτας.

 

 • Τα ακίνητα πρέπει να είναι:
 • για το 1ο Νηπιαγωγείο ισόγειο συνολικής επιφανείας εκατόν είκοσι (120) περίπου τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών χώρων. Να διαθέτει χώρους για δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας, γραφείου, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/χώρου ανάπαυσης νηπίων, τραπεζαρίας/κουζίνας καθώς και WC νηπίων και WC Α.Μ.Ε.Α.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν καλά περιφραγμένο αύλειο χώρο, αποκλειστικής χρήσης του σχολείου.

 • για τα υπόλοιπα, ισόγειο συνολικής επιφανείας διακοσίων εβδομήντα (270) περίπου τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών χώρων. Να διαθέτει χώρους για δημιουργία αίθουσας διδασκαλίας, γραφείου, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/χώρου ανάπαυσης νηπίων, τραπεζαρίας/κουζίνας καθώς και WC νηπίων και WC Α.Μ.Ε.Α.

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν καλά περιφραγμένο αύλειο χώρο, αποκλειστικής χρήσης του σχολείου.

Οι λειτουργίες του νηπιαγωγείου θα αναπτύσσονται σε μία στάθμη, αυτή του ισογείου, πλην χώρων βοηθητικής χρήσης που δύναται να τοποθετηθούν σε στάθμη υπογείου.

Χωρικά τα κτίρια θα πρέπει να βρίσκονται:

 

 1. 1ο Νηπιαγωγείο Άρτας στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Τζουμέρκων, Παρηγορητρίας, Οδηγητρίας, Παπάγου, Βίτσι, Ανεμομύλων, Γ. Κοντογιάννη, Στρατώνος, Θεοδωριάνων, Περικλέους, Κολοκοτρώνη, Κανάρη, Αγ. Φανερωμένης, Λόρδου Βύρωνα, Αγ. Θεοδώρων, Α. Αικατερίνης, Τζουμέρκων, Αγ. Σοφίας, Πάροδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Περάνθης, Δρυόπων, Ζαλοκώστα, Γ. Βαρδάνη, Τζουμέρκων,
 2. 6ο Νηπιαγωγείο Άρτας: Ανώνυμη Παρόχθια οδός, Τ/ρχη Παπακώστα, Π. Δράκου, Β. Αγραφιώτη, Χυτοπούλου, ολ. Τλασιμάχου, στρ. Χ. Κατσιμήτρου, Κομμένου, Ι. Παπαβασιλείου, Αλεξ. Ζάρα, Σπ. Σπύρου, Μ. Ασίας, Οδηγητρίας, Κ. Παλαιολόγου, Σπάρτακου, Αγ. Αποστόλων, Πίνδου, Α. Βελουχιώτη, αν. παρόχθια οδός,
 3. 9ο Νηπιαγωγείο Άρτας: περιφερειακή οδός, Φλέμινγκ, Θ. Βαρδακούλα, Μαξ. Γραικού, Φλέμινγκ, Αλεξ. Ζάρα, Σπ. Σπύρου, Μ.Ασίας, Παρηγορητρίας, Τζουμέρκων, Γ. Βαρδάνη, Ζαλοκώστα, Δρυόπων, Περάνθης, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Νόρμαν, Αγ. Κωνσταντίνου, Βασιλέως Πύρρου, Ελ. Βενιζέλου, Αγ. Αρτεμίου, β΄ παράλληλη περιφερειακής οδού, Καραολή, περιφερειακή οδός ή

Περιφερειακή οδός, 1ης Μαΐου, Αγ. Αρτεμίου, Ελ. Βενιζέλου, Βασιλέως Πύρρου, Αγ. Κωνσταντίνου, Νόρμαν, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αγ. Σοφίας, Νικ. Σκουφά, Μακρυγιάννη, Τζαβέλλα, Αμβρακίας, Εβραίων μαρτύρων, Πέτα, Ευαγγελιστρίας, Γόργου, περιφερειακή οδός,

 1. 10ο Νηπιαγωγείο Άρτας: περιφερειακή οδός, 1ης Μαΐου, Αγ. Αρτεμίου, Ελ. Βενιζέλου, Βασιλέως Πύρρου, Αγ. Κωνσταντίνου, Νόρμαν, Βασιλέως Κωνσταντίνου, πάροδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αγ. Σοφίας, Νικολάου Σκουφά, Μακρυγιάννη, Τζαβέλλα, Αμβρακίας, Εβραίων Μαρτύρων, Πέτα, Ευαγγελιστρίας, Γόργου, περιφερειακή οδός,

 

Άρθρο 2

Προδιαγραφές μισθίων

 • Τα ακίνητα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληρούν όλα τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας και να είναι έτοιμα για χρήση από το Δήμο. Επίσης, τα ακίνητα πρέπει είτε να έχουν χρήση εκπαιδευτήριου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
 • Τα δομικά υλικά κατασκευής των ακινήτων πρέπει να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.
 • Τα ακίνητα πρέπει να έχουν κεντρική θέρμανση ή δυνατότητα εγκατάστασης φορητού κλιματιστικού ανά αυτοτελή χώρο.
 • Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν τουαλέτες νηπίων και προσωπικού ξεχωριστές ή να είναι δυνατή η κατασκευή αυτών.
 • Τα ακίνητα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση– διέλευση για τα νήπια και να μη γειτνιάζει οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής.
 • Να διαθέτουν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, αερισμού, επικοινωνίας και να έχουν την απαιτούμενη στατική επάρκεια για τη στέγαση των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Τα ακίνητα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές Νηπιαγωγείου, όπως αυτές περιγράφονται στην απόφαση 37237/ΣΤ1(ΦΕΚ 635Β’ 2007) της Υπουργού Παιδείας, (παράγραφοι 1,2,3 και 5) καθώς και στη μελέτη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων του 2008 περί κριτηρίων καταλληλότητας διδακτικών χώρων.

Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν :

 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/Β/9.4.2010).
 • Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της Ενεργητικής Πυρασφάλειας που να είναι σε ισχύ.
 • Πρόσβαση για Α.Μ.Ε.Α. σύμφωνα με το ΦΕΚ 18Β/15-1 -2002 και Ν. 2831/2000.

 

Άρθρο 3

Διάρκεια της μίσθωσης

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι(6)έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης για άλλα έξι (6) έτη. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά τρίμηνο μετά το τέλος κάθε ημερολογιακής τριμηνίας από το Δήμο Αρταίων και το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα την γενική πολιτική μισθωμάτων του Δημοσίου, κατ’ έτος και αυτομάτως.

Ο Δήμος Αρταίων δικαιούται να λύει μονομερώς τη σύμβαση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 του Π.Δ. 3130/03.

 

Άρθρο 4

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α΄ ΦΑΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Αρταίων θα δημοσιεύσει στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου τη Διακήρυξη των παρόντων όρων, ενώ περίληψη της θα δημοσιευθεί σε δύο καθημερινές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στη «Διαύγεια».

 

 1. Με την ανωτέρω διακήρυξη του Δημάρχου θα κληθούν, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό να υποβάλλουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αρταίων με την ένδειξη για το «Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς», απ’ όπου και θα αποστέλλονται στην αρμόδια Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τεύχος Α’), που συγκροτήθηκε με την αριθμ.6648/15-3-2018 απόφαση του Δημάρχου Αρταίων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με βέβαιη ημερομηνία).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 άρθρο 5 παρ. 4.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επί ποινή αποκλεισμού, φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 

 • Αίτηση συμμετοχής με όλα τα στοιχεία ταυτότητας, Α.Φ.Μ., πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που η εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβάλλεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα επισυνάπτεται το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρμόδια κατά νόμο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.
 • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας. Για αποπερατωμένα κτίρια η αποπεράτωση να εμφαίνεται στο έντυπο της αδείας. Για κτίρια που πιθανόν να στερούνται οικοδομικής άδειας (π.χ. προϋφιστάμενα του 1955) η νομιμότητά τους να πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από Μηχανικό. Στην περίπτωση αυτή να προσκομίζεται δήλωση του Ν. 1599/1986 από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ότι το ακίνητο είναι στατικά επαρκές και δεν έχει υποστεί βλάβες λόγω σεισμού.
 • Τεχνική Έκθεση, περιγραφή με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, του προσφερόμενου ακινήτου (ή των ακινήτων), με συνημμένα από την Πολεοδομία σχεδιαγράμματα κατόψεων, αν υπάρχει διάγραμμα κάλυψης, καθώς και αντίγραφο της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας – κανονισμού πολυκατοικίας, εάν υπάρχει.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας με δικές του δαπάνες.
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα προσκομίσει ισχύον πιστοποιητικό.
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται χρήσιμο κατά τη γνώμη του προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισμό ή την περιγραφή του προσφερόμενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη μισθωτική του αξία.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (σύμφωνα με τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

 • Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών.
 • Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή
 • Να είναι σαφή και πλήρη.

 

 1. 3. Η Επιτροπή Καταλληλότητας (σύμφωνα με την αριθμ. 6648/15-3-2018 απόφαση Δημάρχου) μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η διακήρυξη συντάσσοντας σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των δικαιολογητικών επιστρέφεται στο «Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς», το οποίο έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 2. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, αφού αποδεχθούν εγγράφως τους όρους του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας, να λάβουν μέρος στην δεύτερη φάση που είναι η δημοπρασία.

 

 

 

Άρθρο 5

 

Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας – ανάδειξη μειοδότη

(Β΄ ΦΑΣΗ)

 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή, προφορική και θα γίνει στην αίθουσα Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών του Αρταίων.

Η ημερομηνία και η ώρα της δημοπρασίας θα ορισθούν με απόφαση του Δημάρχου Αρταίων, η οποία θα κοινοποιηθεί σε εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα από την αρμόδια Επιτροπή, μετά από τη διενέργεια της σχετικής αυτοψίας.

Οι διαγωνιζόμενοι παρίστανται κατά τη δημοπρασία αν είναι φυσικά πρόσωπα αυτοπροσώπως ή με τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους για δε τα νομικά πρόσωπα τους όπως ορίζεται κατωτέρω:

– Για τις Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες Εταιρείες από το νόμο ή άλλο εκπρόσωπο της εταιρείας που έχει τις σχετικές εξουσίες όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

– Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης Ε.Π.Ε και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ι.Κ.Ε από το διαχειριστή τους όπως ορίζεται στο καταστατικό και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

-Για τις Ανώνυμες Εταιρείες Α.Ε από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, όπως η ιδιότητα και οι σχετικές εξουσίες του αποδεικνύονται από το ΦΕΚ εκπροσώπησης ή  από άλλο εκπρόσωπο τους που εξουσιοδοτείται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο για το σκοπό αυτό με πρακτικό του και σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

– Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα από το νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως η ιδιότητα και οι σχετικές εξουσίες του αποδεικνύονται νόμιμα ή από άλλο εκπρόσωπο του εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό νόμιμα από αρμόδιο όργανο.

Τα αναφερόμενα αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να προσκομιστούν ως πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα εφόσον πρόκειται για πιστοποιητικά δικαστικής αρχής.

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι :

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
 • Δημοτική ενημερότητα
 • Βεβαίωση αντικειμενικού προσδιορισμού του κτιρίου και του οικοπέδου από την αρμόδια ΔΟΥ ή συμβολαιογράφο.

 

Οι συμμετέχοντες θα δηλώσουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ΄ αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους.

 

Άρθρο 6

Εγγυητής

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον μειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Τη μέρα του διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομίσει:

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
 • Δημοτική ενημερότητα

 

Άρθρο 7

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ’ αυτήν μειοδότης.

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας,

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Στην περίπτωση (α) ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.

Αν δεν παρουσιαστεί κανείς ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει και σ’ αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, είναι δυνατή μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση.

 

Άρθρο 8

Σύμβαση

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης του αρμοδίου οργάνου, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφής της σύμβασης, διαφορετικά ενεργείται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και ενέχεται για τη μεγαλύτερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασία από την προηγούμενη όμοια.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Άρθρο 9

Λοιπές Διατάξεις

 1. Ο Δήμος δεν θα καταβάλλει μεσιτικά δικαιώματα.
 2. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 3. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 4. Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
 5. Ο μισθωτής δεν οφείλει καμία αποζημίωση στον εκμισθωτή για φθορές του ακινήτου που οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του, σε κακή κατασκευή του ή στην παλαιότητα αυτού ή σε τυχαίο γεγονός.
 6. Ο εκμισθωτής πρέπει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα κατά του πυρός διαφορετικά ο Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για τυχόν ζημιές, που μπορεί να προξενηθούν στο μίσθιο από εκδήλωση πυρκαγιάς.
 7. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες τις εργασίες που αφορούν όλες τις δαπάνες που αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ύδρευσης, αποχέτευσης, τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας.
 8. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις παραπάνω εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί:

α) Σε διακοπή της καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή,

β)Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,

γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών επισκευές του ακινήτου  σε βάρος του εκμισθωτή παρακρατώντας τη σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει από σχετική τεχνική έκθεση- βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

 1. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το προσφερόμενο μίσθιο κατάλληλο για χρήση σε χρονικό διάστημα (20) είκοσι ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Έκθεσης Καταλληλότητας.
 2. Ο εκμισθωτής βαρύνεται με όλες τις αναγκαίες δαπάνες καθώς και με την αποκατάσταση ζημιών ή βλαβών που οφείλονται σε τυχαία γεγονότα, ανωτέρα βία και στη συμφωνημένη ή συνήθη χρήση. Ειδικά, σε ότι αφορά ζημιές ή βλάβες που τυχόν παρουσιάσουν οι ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές ή υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν οφείλονται σε κακή χρήση από τον μισθωτή, συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη γραπτή ειδοποίησή του από το μισθωτή να τις επισκευάζει. Μετά την πάροδο του πενθημέρου, ο μισθωτής, δικαιούται να επισκευάζει τις εν λόγω βλάβες ή ζημιές με δικές του δαπάνες και να συμψηφίζει τη σχετική δαπάνη με οφειλόμενα μισθώματα, κατόπιν αποδόσεως των σχετικών παραστατικών. Το ίδιο θα γίνεται και σε περίπτωση ανάγκης επισκευής των πάγιων εγκαταστάσεων, εφόσον αυτή δεν προέρχεται από κακή χρήση.

 

Άρθρο 10

Σε περίπτωση που μεταβιβαστεί το ακίνητο που θα μισθωθεί, ο νέος κύριος αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή από την παρούσα μίσθωση, ο δε εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος πριν μεταβιβάσει το ακίνητο να γνωστοποιήσει εγγράφως στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή.

Άρθρο 11

Απαγορεύεται απολύτως η σιωπηρή αναμίσθωση και η υπεκμίσθωση.

 

Άρθρο 12

Ο εκμισθωτής με υπεύθυνη δήλωσή του δηλώνει ότι θα παραιτηθεί του δικαιώματος ιδιόχρησης σε περίπτωση κατακύρωσης της μίσθωσης σε αυτόν.

 

Άρθρο 13

Ο Δήμος ως μισθωτής μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης εάν:

 • Καταργηθεί το στεγαζόμενο Νηπιαγωγείο εν όλο ή εν μέρει, ή επεκταθεί έτσι ώστε το μίσθιο να μην εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες του.
 • Μεταφερθεί σε ιδιόκτητο ή δωρεάν παραχωρημένο για το λόγο αυτό κατάλληλο ακίνητο του Δήμου

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Δήμος υποχρεούται να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή εγγράφως τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες.

 

Άρθρο 14

Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον ιδιοκτήτη – εκμισθωτή του ακινήτου που θα μισθωθεί.

Άρθρο 15

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Π.Δ. 270/81 και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεων.
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ               .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ                                                       ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Με εντολή Δημάρχου

Ο αρμόδιος υπάλληλος

Παππάς Χρήστος