Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ

01 Ιουλίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Άρτα      1.07.2022
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                       Αριθ. Πρωτ. 1821
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 233 του Ν.3463/06
  3. Την περ.ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
  4. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017
  5. Την  αριθ. 59/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου.
  6. Την αριθ. 25/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου από το Νομικό μας Πρόσωπο, το οποίο  θα στεγάσει τον Παιδικό Σταθμό Γραμμενίτσας, στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Γραμμενίτσας Δήμου Αρταίων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.