Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για την εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αρταίων

04 Ιουλίου 2022

                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΝΟΜΟΣ  ΑΡΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

 

Άρτα,  01 Ιουλίου 2022

Αριθμ. πρωτ. :   15239 Οικ./2022

ΑΔΑ:    ΨΤΜΛΩΨΑ-ΓΗΚ            

 

 

     

 

 

     
     
     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                         

Ο Δήμαρχος Αρταίων

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική και πλειοδοτική Δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στις 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης του διαγωνισμού την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού καταστήματος, που βρίσκεται στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου στην Άρτα, η εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου.

Τα προς εκποίηση κινητά πράγματα του δήμου, περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:  1Η ΟΜΑΔΑ

α/α Περιγραφή Υλικού Χώρος Αποθ/σης Μονάδα Μέτρηση Εκτιμούμενη Ποσότητα-Συνολ.βάρο Εκτιμούμενη

Αξία/ανά μον.μέτρηση

1 ΣΙΔΕΡΙΚΑ

(Διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, μεγάλοι δοκοί κ.λ.π)

 

 

ΚΟΜΔΕ

 

 

Κιλά

 

 

 

8.000 κιλά

 

 

0,06 €/κιλό

2 ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ

1 φορτηγό,  1 φορτωτή

Σε χώρο στην Κοινότητα Ροδαυγή  

 

Κιλά

 

 

 

20.000 κιλά

 

 

0,06 €/κιλό

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  2Η ΟΜΑΔΑ

α/α Περιγραφή Υλικού Χώρος Αποθ/σης Μονάδα Μέτρηση Εκτιμούμενη Ποσότητα-Συνολικό βάρος Εκτιμούμενη

Αξία /ανά μονάδα μέτρησης

1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

(πλαστικά & ξύλινα  αντικείμενα, όργανα-περιφράξεις-κάδους κ.λ.π)

 

 

 

 

ΚΟΜΔΕ

 

 

 

 

Κιλά

 

 

 

 

 

4.000 κιλά

 

 

 

 

0,05 €/κιλό

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ:  3Η ΟΜΑΔΑ

α/α Περιγραφή Υλικού Χώρος Αποθ/σης Μονάδα Μέτρηση Εκτιμούμενη Ποσότητα-Συνολικό βάρος Εκτιμούμενη

Αξία /ανά μονάδα μέτρησης

1 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΟ-

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

(τραπέζια, καρέκλες και καναπέδες)

 

 

 

 

ΚΟΜΔΕ

 

 

 

 

Κιλά

 

 

 

 

 

5.500 κιλά

 

 

 

 

0,05 €/κιλό

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν, μόνο για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των υλικών (όλων των ομάδων) και όχι για μέρος αυτών.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των

  • 680,00€ για την 1η Ομάδα- Σιδερικά
  • 200,00€ για την 2η Ομάδα – Διάφορα παιδικών χαρών
  • 275,00€ για την 3η Ομάδα – Διάφορα τραπεζοκαθίσματα

Η συνολική εκτιμώμενη αξία (συνολικό ελάχιστο όριο προσφοράς) των παραπάνω κινητών πραγμάτων  ορίζεται στο ποσό  των 2.155,00€, ήτοι:

(28.000kg Χ 0,06€/kg) + (4.000kg Χ 0,05€/kg) + (5.500kg Χ 0,05€/kg) = 2.155,00€

Προσφορές μικρότερες του ποσού του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς απορρίπτονται.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ποσού διακοσίων δέκα πέντε ευρώ (215,00€) καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως αυτά περιλαμβάνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

Προσφορές χωρίς εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο.

Η περίληψη διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr) καθώς επίσης θα αναρτηθεί και στη «Διαύγεια» .

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων (www.arta.gr)

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης και της περίληψης αυτής,  παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων από την κ. Ζιώγα Μαλίτσα, τηλ: 2681362210, email: zioga@arta.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

                                                                              

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ