Προκηρύξεις

Διαβάστε και ενημερωθείτε με τα πιο πρόσφατα νέα, αποφάσεις και δελτία τύπου του Δήμου Αρταίων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

01 Απριλίου 2022

ΑΔΑ: 6ΘΞ7ΩΨΑ-Ν60                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                           Άρτα: 01/04/2022
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                     Αρ.Πρωτ.: 7733/2022
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
Πληρ.: Μερκοβίτη Ανδριάνα
Τηλ.: 2681362290
e-mail : merkoviti@arta.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΡΤΑΙΩΝ

Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών & φωτιστικών σωμάτων για τη Δ.Ε. Αμβρακικού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού  191.493,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη για τη  σύμβαση βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο προϋπολογισμό έτους 2022 στον Κ.Α. 64-7135.007«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών σωμάτων για τη ΔΕ Αμβρακικού (αλιείας και θάλασσας 2014-2020)» ύψους 130.000,00 € και Κ.Α. 30-7135.023 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών σωμάτων για τη ΔΕ Αμβρακικού» Ιδία συμμετοχή ύψους 61.493,20 €.

Η Πράξη «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ» με Κωδικό MIS/ (ΟΠΣ): 5074514 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). (κωδ. ενάριθ. Έργου 2021ΣΕ08610049) και από ιδίους πόρους. Έχει ενταχθεί  στην Ενωσιακή Προτεραιότητα  4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», αφορά σε υποέργο προμήθειας με τίτλο ” Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών, ιστών και φωτιστικών για την Δ.Ε. Αμβρακικού»

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 16/04/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00μμ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», τον 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει βάσει του 4497/2017.  Ο αριθμός του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. είναι ο 158230.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται στο 2% της αξίας για την οποία κατατίθεται προσφορά χωρίς τον ΦΠΑ ήτοι 3.089,00 €.

Τα προς προμήθεια είδη που κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :37535200-9 « Εξοπλισμός παιδικών χαρών » & 45316100-6  « Ιστοί φωτισμού και φωτιστικά led».

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Η Διακήρυξη θα διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  Για πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αρταίων, (αρμόδιος υπάλληλος: Μερκοβίτη  Ανδριάνα,   τηλ.2681362290)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘ ΕΞΟΠΛ ΠΑΙΔΙΚ ΧΑΡΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤ ΣΩΜΑΤ ΔΕ ΑΜΒΡΑΚ