Δημοτολόγιο

Υπόχρεοι

Η δήλωση μπορεί να γίνει από τον έναν εκ των δύο συζύγων στο δήμο όπου είναι δημότες ή από άλλο άτομο με εξουσιοδότηση , που θα φέρει όμως μαζί του ταυτότητα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου / Συμφώνου Συμβίωσης
 2. Αίτηση

Συνημμένα έγγραφα

Υπόχρεοι

Ο ενδιαφερόμενος με τη ταυτότητά του, ή κάποιος άλλος με εξουσιοδότηση και ταυτότητα

Γενικές Πληροφορίες

 • Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του. Οι γονείς υποχρεούνται, εντός της προθεσμίας προς δήλωση του πρώτου τέκνου τους, να προσδιορίσουν με αμετάκλητη δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής ληξιαρχικής πράξης τη δημοτικότητά του. Η δήλωση αυτή προσδιορίζει τη δημοτικότητα και των τέκνων που θα γεννηθούν μεταγενέστερα.
  Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν γίνει η παραπάνω δήλωση, το τέκνο αποκτά τη δημοτικότητα του πατέρα. (αρ.15 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)
 • Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι δημότης η μητέρα του. (αρ.15 παρ.2 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)
 • Το τέκνο που με τη γέννησή του δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια η είναι άγνωστης ιθαγένειας και αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από γεννήσεως κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας, είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου γεννήθηκε ή βρέθηκε. (αρ 15 παρ.3 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση
 2. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Συνημμένα έγγραφα

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ), προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Λογαριασμός ΔΕΚΟ
 2. Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1
 3. Αστυνομική ταυτότητα

Αρμόδια Υπηρεσία

 • Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αρμόδιοι Υπάλληλοι:

Ονοματεπώνυμο Τηλ. Email
Γέμου - Φώτου Ευσταθία 26813 62294 gemou@arta.gr
Δήμος Γεώργιος 2681362207 dimosgiorgos@arta.gr
Βασιλάκος Κωνσταντίνος 2681362293 vasilakos@arta.gr

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου ότι κατοικεί στον Δήμο πλέον της διετίας (Η διετία της μόνιμης κατοικίας που απαιτείται εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων)  
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση, με πλήρη στοιχεία, σκοπό χρήσης και ειδικό εκλογικό αριθμό και απαραίτητα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Αρρένων, όταν πρόκειται για άνδρα.

Τα πιστοποιητικά για μεταδημότευση μπορεί να ζητηθούν και αυτεπάγγελτα από το Δήμο.

Την διαδικασία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή κάποιος άλλος, εφόσον όμως προσκομίσει στην Υπηρεσία θεωρημένη εξουσιοδότηση από Αστυνομικό τμήμα ή άλλη Δημόσια αρχή και έχοντας μαζί του και ταυτότητα.